Uz tekst, obavezno priložiti popunjenu Autorsku izjavu, AutorskaIzjavaZaKulturuPolisa.pdf

Authorship statement, Authorship-statement-the-Culture-of-Polis.pdf

NOVO!!! Uputstvo za autore, Uputstvo-za-autore.pdf

Author’s guidelines, KP-Author-guidelines-english.pdf

Obrazac sa stilovima, a ujedno i primer, KulturaPolisa.dot

Akt o uređivanju naučnih časopisa, akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf

 

UPUTSTVO ZA AUTORE

U časopisu Kultura polisa objavljuju se radovi koji predstavljaju rezultat najnovijih teorijskih i empirijskih naučnih istraživanja u oblasti širokog spektra društvenih nauka. Autori bi prilikom pisanja radova trebalo da se pozivaju pretežno na rezultate naučnih istraživanja koji su objavljeni u naučnim časopisima.

Radovi se objavljuju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Izuzetno, u slučaju tema od regionalnog ili internacionalnog značaja, rad može biti objavljen i na engleskom jeziku, uz prethodno eksplicitno odobrenje glavnog i odgovornog urednika. Radovi moraju da u potpunosti zadovolje standarde lekture i redakture, kako bi u postupku korekture bilo što manje intervencija, čime se ubrzava proces selekcije radova. Ukoliko dostavljeni radovi ne ispunjavaju navedene forme, oni neće biti razmatrani za objavljivanje.

U izuzetnim slučejevima, glavni i odgovorni urednik časopisa zadržava pravo da odobri objavljivanje rada dostavljenog na samo jednom jeziku.

Časopis se objavljuje tri puta godišnje. Rokovi za slanje radova su: 1. februar, 1. maj i 1. septembar.

Autori su u obavezi da prilikom slanja radova dostave potpisanu i skeniranu izjavu da rad nije prethodno objavljen, odnosno da nije reč o autoplagijatu ili plagijatu. Obrazac izjave može se preuzeti sa internet stranice časopisa: https://kpolisa.com/korisno/AutorskaIzjavaZaKulturuPolisa.pdf.

Radove slati na e-mail adresu: ljubisa@kpolisa.com.

Naučni članak može da sadržati najviše 30.000 karaktera sa razmacima, uključujući i popis referenci, napisanih i formatiranih prema opštim smernicama o obradi teksta koje se nalaze na kraju ovog uputstva, u odeljku „Formatiranje teksta“. Izuzetno, monografska studija može biti većeg obima u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživanja.

 

NAČIN CITIRANJA

Časopis Kultura polisa koristi delimično modifikovani Čikago stil citiranja (17. izdanje priručnika Chicago Manual of Style), što podrazumeva navođenje bibliografske parenteze (zagrade) po sistemu autor–datum u tekstu, kao i spisak referenci sa punim bibliografskim podacima nakon teksta rada.

Podatke u bibliografskoj parentezi i spisku referenci navesti na jeziku i pismu na kome je referenca objavljena.

U nastavku se nalaze pravila i primeri navođenja bibliografskih podataka u spisku referenci i u tekstu. Za svaku vrstu reference prvo je dato pravilo navođenja, a zatim primer navođenja u spisku referenci i bibliografskoj parentezi.

Bibliografska parenteza se po pravilu navodi na kraju rečenice, pre interpunkcijskog znaka, i sadrži prezime autora, godinu objavljivanja i odgovarajući broj strana, prema sledećem primeru: (Bjelajac 2017, 15–17).

 

Monografija

Jedan autor

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Бјелајац, Жељко. 2017. Безбедносна култура – умеће живљења. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.

(Бјелајац 2017)

Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

(Fukuyama 1992)

 

Dva ili tri autora

Prezime, ime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Деспотовић, Љубиша, и Зоран Јевтовић. 2010. Геополитика и медији. Нови Сад: Графомаркетинг.

(Деспотовић и Јевтовић 2010)

Krastev, Ivan, and Stephen Holmes. 2019. The Light that Failed. London: Allen Lane.

(Krastev and Holmes 2019)

 

Četiri i više autora

Prezime, ime, ime i prezime, ime i prezime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Милисављевић, Бојан, Саша Варинац, Александра Литричин, Андријана Јовановић, и Бранимир Благојевић. 2017. Коментар Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: према стању законодавства од 7. јануара 2017. године. Београд: Службени гласник; Правни факултет.

(Милисављевић и др. 2017)

 

Urednik/priređivač/prevodilac umesto autora

Nakon navođenja imena, staviti zarez, pa nakon toga odgovarajuću skraćenicu na jeziku i pismu reference, npr. „ur.”, „prev.” „prir.”, „ed.”, „eds.”

Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York: Oxford University Press.

(Kaltwasser et al. 2017)

 

Poglavlje u zborniku

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov poglavlja.” U Naslov, ur. ime prezime, broj strana na kojima se nalazi poglavlje. Mesto izdanja: izdavač.

Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд: Институт за политичке студије.

(Степић 2015)

Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 23 46. Belgrade: Institute for Political Studies.

(Lošonc 2019)

 

Članak u naučnom časopisu

Članak u redovnom broju

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” Naslov časopisa volumen (broj): broj strana na kojima se nalazi članak. DOI broj (ukoliko je dostupan).

Гаћиновић, Радослав. 2020. „Систем као израз уређености одређене делатности у друштву.“ Култура полиса XVII (41): 247-258.

(Гаћиновић 2020, 253)

Bjelajac, Željko and Aleksandar M. Filipović. 2020. “Lack of Security Culture in Facing the COVID-19 Pandemic” The Culture of Polis XVII (42): 383-399.

(Bjelajac and Filipović 2020, 389)

 

Članak u posebnom broju

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” U „Naslov posebnog broja”, ur. ime prezime urednika, napomena o posebnom izdanju, Naslov časopisa: broj strana na kojima se nalazi članak. DOI broj.

Делибашић, Вељко. 2020. „Кривичноправна заштита деце од сексуалних злоупотреба.“ У „Педофилија – узроци и последице“, ур. Жељко Бјелајац и Александар М. Филиповић, посебно издање, Култура полиса: 53-67

(Делибашић 2020, 58)

 

Enciklopedije i rečnici

Naveden je autor/urednik

Prezime, ime, ime i prezime, ur. Godina izdanja. Naslov. Tom. Mesto izdanja: izdavač.

Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–Ž). Beograd: Mono i Manjana.

(Jerkov 2010)

 

Nije naveden autor/urednik

Naslov. Godina izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

Websterʼs Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc. (Websterʼs Dictionary of English Usage 1989)

 

Doktorska disertacija

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov doktorske disertacije.” Doktorska disertacija. Naziv univerziteta: naziv fakulteta.

Филиповић, Александар. 2016. „Парадигма културолошког позиционирања видео игре.” Докторска дисертација. Универзитет уметности: Факултет драмских уметности.

(Филиповић 2019, 145–147)

Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” PhD diss. University of Iowa.

(Wallace 2019, 27, 81–83)

 

Članak u dnevnim novinama ili periodičnim časopisima

Naveden je autor

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” Naziv novine ili časopisa godište: broj strane na kojoj se nalazi članak.

Авакумовић, Маријана. 2019. „Платни разреди – 2021. године.” Политика, 8. децембар: 9.

(Авакумовић 2019)

 

Nije naveden autor

Naziv novine ili časopisa. Godina izdanja. „Naslov članka.” Godište: broj strane na kojoj se nalazi članak.

New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.” July 30, 2002.

(New York Times 2002)

 

Referenca sa korporativnim autorom

Naziv autora [akronim, po potrebi]. Godina izdanja. Naslov izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС]. 2018. Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији. Београд: Министарство за европске интеграције Републике Србије.

(Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС] 2018) – прво навођење (МЕИРС 2018) – свако следеће навођење

International Organization for Standardization [ISO]. 2019. Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva: International Organization for Standardization.

(International Organization for Standardization [ISO] 2019) – прво навођење (ISO 2019) – свако следеће навођење

 

Reprint izdanja

Prezime, ime. [Godina prvog izdanja] Godina reprint izdanja. Naslov. Mesto prvog izdanja: izdavač prvog izdanja. Napomena „Reprint“ na jeziku i pismu reference, mesto izdanja reprint izdanja: izdavač. Napomena odakle su citati u tekstu preuzeti.

Михалџић, Стеван. [1937] 1992. Барања: од најстаријих времена до данас, треће издање. Нови Сад: Фототипско издање. Репринт, Београд: Библиотека града Београда. Цитати се односе на фототипско издање.

(Михалџић [1937] 1992)

 

Posebni slučajevi navođenja referenci

Navođenje drugog i svakog sledećeg izdanja

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov, napomena o izdanju. Mesto izdanja: izdavač.

Гаћиновић, Радослав. 2018. Млада Босна, друго допуњено и измењено издање. Београд: Evro Book.

 

Više referenci istog autora

1) Isti autor, različite godine – Ređati prema godini izdanja, počevši od najranije.

Степић, Миломир. 2012. „Србија као регионална држава: реинтеграциони геополитички приступ.” Национални интерес 14 (2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.

Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд: Институт за политичке студије.

2) Isti autor, ista godina – Ređati prema azbučnom ili abecednom redosledu početnog slova naziva reference. Pored godine objavljivanja staviti početna slova azbuke ili abecede koja se koriste i u bibliografskoj parentezi.

Гаћиновић, Радослав. 2018а. „Војна неутралност и будућност Србије.” Политика националне безбедности 14 (1): 23–38. doi: 10.22182/pnb.1412018.2.

Гаћиновић, Радослав. 2018б. Млада Босна, друго допуњено и измењено издање. Београд: Evro Book.

(Гаћиновић 2018а, 25), (Гаћиновић 2018б)

3) Isti autor kao samostalni autor i kao koautor – Prvo navesti reference u kojima je samostalni autor, a zatim one u kojima je koautor.

Стојановић,  Ђорђе.  2016.  „Постмодернизам  у друштвеним  наукама:  стање  парадигме.”  У „Постмодернизација српске науке: политика постмодерне / политика после постмодерне”, ур.

Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао: 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.

Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.

4) Isti autor kao prvi koautor u više različitih referenci – Ređati prema azbučnom ili abecednom redosledu prezimena drugog koautora.

Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.

Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen. 2005. Agencies: How

Governments do Things Through Semi-Autonomous Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

 

Posebni slučajevi navođenja bibliografske parenteze

Izuzeci od navođenja bibliografske parenteze na kraju rečenice

1) Navođenje prezimena autora u okviru rečenice – Godinu izdanja staviti u zagradu nakon navođenja prezimena, a broj strane na kraju rečenice u zagradu. Za referencu na latinici ili stranom jeziku u zagradi navesti i prezime autora.

„Prema mišljenju Bjelajca (2017), …” (30).

„Fukujama (Fukuyama 1992) u svojoj knjizi tvrdi…”

2) Navođenje prezimena autora u okviru rečenice pre citata iz reference – Nakon navođenja prezimena, u bibliografskoj parentezi navesti godinu i broj strane, a zatim navesti citat.

Kao što Bjelajac (2017, 45) navodi: „ … ”

Fukujama (Fukuyama 1992, 57) izričito tvrdi: „ … ”

3) Navođenje iste reference više puta u jednom pasusu – Ako se navodi ista strana ili opseg strana, uneti bibliografsku parentezu prilikom poslednjeg navođenja ili na kraju pasusa pre interpunkcijskog znaka. Ako se navode različite strane, referencu navesti prilikom prvog pozivanja na određenu stranu, a zatim do kraja pasusa u zagradu stavljati samo različite brojeve strana.

Ne koristiti „isto”, „ibid”, ili „op. cit.” za višestruko navođenje reference.

Navođenje izraza „videti”, „uporediti” i sl.

Izraze uneti u bibliografsku parentezu.

(videti Bjelajac 2017, 153)

(Stepić 2015; uporediti Knežević 2014)

 

Sekundarna referenca

U bibliografskoj parentezi prvo navesti prezime autora, godinu i broj strane primarne reference, zatim „citirano u:” i prezime autora, godinu i broj strane sekundarne reference. U spisku referenci navesti samo sekundarnu referencu.

„Tom prilikom neoliberalizam se od strane najvećeg broja njegovih protagonista najčešće određuje kao politika slobodnog tržišta koja ohrabruje privatne firme i poboljšava izbor potrošačima, razarajući pri tom ʼnesposobnu, birokratsku i parazitsku vladu koja nikada ne može uraditi ništa dobro, bez obzira na njene dobre namereʼ” (Chomsky 1999, 7 citirano u: Đurić i Stojadinović 2018, 47).

Đurić, Živojin, i Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija.” Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi:10.22182/spm.6242018.2.

 

Ista bibliografska parenteza, više referenci

1) Različiti autori – Reference odvojiti tačkom i zarezom.

(Степић 2015, 61; Кнежевић 2014, 158)

2) Isti autor, različite godine – Navesti prezime autora, a zatim godine izdanja različitih referenci po redosledu od najranije do najnovije i odvojiti ih zarezom, odnosno tačkom i zarezom kada se navodi broj strana.

(Степић 2012, 2015) ili (Степић 2012, 30; 2015, 69)

3) Različiti autori, isto prezime – Inicijal imena. Prezime autora. Godina izdanja.

(Д. Суботић 2010, 97), (М. Суботић 2010, 302)

Суботић, Драган. 2010. „Нови јавни менаџмент у политичком систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 91–114. doi: 10.22182/pr.2312010.5.

Суботић, Момчило. 2010. „Војводина у политичком систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 289–310. doi: 10.22182/pr.2312010.15.

 

Pravni akti

U bibliografskoj parentezi navesti član, stav i tačku ili paragraf korišćenjem skraćenica „čl.”, „st.”, „tač.”, „Art.” „para.” i sl.

 

Ustavi i zakoni

Naziv akta [akronim, po potrebi], „Naziv službenog glasila” i broj, ili internet adresa i datum poslednjeg pristupa.

Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06.

(Устав Републике Србије 2006, чл. 33)

Закон о основама система образовања и васпитања [ЗОСОВ], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон.

(ЗОСОВ 2019, чл. 17, ст. 4)

Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, i 33/15 i 14/19. (ZN 2019, čl. 3)

An Act to make provision for and in connection with offences relating to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ukpga_20190017_en.pdf, last accessed 20 December 2019.

(Offensive Weapons Act 2019)

 

Odluke državnih organa i institucija

Naziv organa [akronim ili skraćeni naziv], Naziv akta i broj predmeta, datum donošenja akta, ili internet adresa i datum poslednjeg pristupa.

Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана], Мишљење бр. 15–3314/12, 22. октобар 2012, https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20DZ.pdf, последњи приступ 20. децембра 2019.

(Заштитник грађана, 15–3314/12)

U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 13–02, July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.

(USDT, 13–02)

 

Zakonodavni akti Evropske unije

Naziv akta, podaci iz službenog glasila u formatu navedenom na sajtu EUR-lex:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.

(Regulation 182/2011, Art. 3)

 

Međunarodni ugovori

Osnivački ugovori Evropske unije

Naziv ugovora ili konsolidovane verzije [akronim], podaci o korišćenoj verziji ugovora iz službenog glasila u formatu navedenom na sajtu EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112.

(TEU 1992, Art. J.1)

Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.

(TEU 2008, Art. 11)

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.

(TFEU 2016, Art. 144)

 

Ostali međunarodni ugovori

Naziv ugovora [akronim ili skraćeni naziv], datum zaključivanja, registracija u Ujedinjenim nacijama – UNTS broj, registracioni broj sa sajta United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.

(Marrakesh Agreement 1994)

Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008, UNTS 2688, I-47713.

(CCM 2008)

Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, UNTS 2042, I-35325.

(Israel Jordan Peace Treaty 1994)

 

Odluke međunarodnih organizacija

Naziv međunarodne organizacije i nadležnog organa [akronim], broj odluke, Naziv odluke, datum usvajanja.

United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999.

(UNSC, S/RES/1244)

Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 14326, Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 29 May 2017.

(PACE, Doc. 14326, para. 12)

 

Sudska praksa

Sudska praksa u Republici Srbiji

Vrsta akta i naziv suda [akronim suda], broj predmeta sa datumom donošenja, naziv i broj službenog glasnika ili druge publikacije u kome je presuda objavljena – ako je dostupno.

Одлука Уставног суда Републике Србије [УСРС], IУа-2/2009 од 13. јуна 2012. године, „Службени гласник РС”, бр. 68/2012.

(Одлука УСРС, IУа-2/2009)

Решење Апелационог суда у Новом Саду [АСНС], Ржр–1/16 од 27. априла 2016. године.

(Решење АСНС, Ржр–1/16)

 

Sudska praksa Međunarodnog suda pravde

Naziv suda [akronim suda], Naziv slučaja, vrsta odluke sa datumom donošenja, naziv i broj glasila u kome je presuda objavljena, broj strane.

International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.

(ICJ Judgment, 2011)

International Court of Justice [ICJ], Accordance with the International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, p. 403.

(ICJ Advisory Opinion, 2010)

 

Sudska praksa Suda pravde Evropske unije

Naziv slučaja, broj slučaja, vrsta slučaja sa datumom donošenja, Evropska identifikaciona oznaka sudske prakse (ECLI).

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, C-270/12) или

(CJEU, C-270/12)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013, ECLI:EU:C:2013:562.

(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)

 

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava

Naziv slučaja, broj predstavke, vrsta slučaja sa datumom donošenja, Evropska identifikaciona oznaka sudske prakse (ECLI).

Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court (Second Section) on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.

(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) или

(ECHR, 63566/00, par. 20)

 

Sudska praksa drugih međunarodnih sudova i tribunala

Naziv suda [akronim suda], Naziv slučaja, broj slučaja, vrsta slučaja sa datumom donošenja.

International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment of 27 February 2001.

(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) или

(ICTY, IT-94-1-A-AR77)

 

Arhivski izvori

Naziv ustanove [akronim ili skraćeni naziv], naziv ili broj fonda [akronim ili skraćeni naziv], kutija, fascikla (ukoliko postoji), signatura, „Naziv dokumenta” (ako nema naziva, dati kratak opis odgovaranjem na pitanja: ko? kome? šta?), mesto i datum dokumenta ili n.d. ako nije naveden datum.

Архив Србије АС , МИД, К-Т, ф. 2, r93/1894, „Извештај Министарства иностраних дела о постављању конзула”, Београд, 19. април 1888.

(АС, МИД, К-Т, ф. 2)

(АС, МИД, ф. 2) – ако је позната само фасцикла, а не и кутија

Dalhousie University Archives DUA , Philip Girard fonds PG , B-11, f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” n.d.

(DUA, PG, B-11, f. 3)

 

Izvori sa interneta

Prezime, ime ili naziv korporativnog autora [akronim]. Godina objavljivanja ili n.d.

– ako ne može da se utvrdi godina objavljivanja. „Naslov sekcije ili strane unutar sajta.” Naziv sajta. Datum kreiranja, modifikovanja ili poslednjeg pristupa stranici, ako ne može da se utvrdi na osnovu izvora. Internet adresa.

Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.

(Bilefsky and Austen 2019)

Институт за политичке студије [ИПС]. н.д. „Предавање др Фридриха Ромига.” Институт за политичке студије. Последњи приступ 10. октобар 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.

(Институт за политичке студије [ИПС], н.д.) – прво навођење (ИПС, н.д.) – свако следеће навођење

Танјуг. 2019. „Европска свемирска агенција повећава фондове.” 28. новембар 2019.

http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=522182.

(Танјуг 2019)

 

FORMATIRANJE TEKSTA

Opšte smernice o obradi teksta

Tekst rada obraditi u programu Word, na sledeći način:

– veličina stranice: B5;

– margine: Top 2,5 cm ; Bottom 2,2 ; Left 2,2; Right 2,2;

– tekst pisati kurentom (običnim slovima), osim ako nije drugačije predviđeno;

– prored između redova u tekstu: 1;

– prored između redova u fusnotama: 1;

– veličina slova u naslovu: 14 pt;

– veličina slova u podnaslovima: 11 pt;

– veličina slova u tekstu: 11 pt;

– veličina slova u fusnotama: 9 pt;

– veličina slova za tabele, grafikone i slike: 10 pt;

– uvlačenje prvog reda pasusa: 1 cm (opcija: Paragraph/Special/First line);

– poravnanje teksta: Justify;

– boja teksta: Automatic;

– numeracija strana: arapski brojevi u donjem desnom uglu;

– ne prelamati reči ručno unošenjem crtica za nastavak reči u narednom redu;

– sačuvati rad u formatu .doc.

 

Primena pravopisnih pravila

Radove uskladiti sa Pravopisom srpskog jezika u izdanju Matice srpske iz 2010. godine ili iz kasnijih izdanja.

Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

– Prilikom prvog navođenja transkribovanih stranih imena i izraza u obloj zagradi pored navesti i njihove oblike na izvornom jeziku u kurzivu (italic), npr: Frankfurter algemajne cajtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Džon Rols (John Rawls), Aleksej Tupoljev (Алексей Туполев).

– Pojedine opštepoznate strane izraze pisati samo na izvornom jeziku u kurzivu, npr. de iure, de facto, a priori, a posteriori, sui generis itd.

– Rečenicu ne počinjati akronimom, skraćenicom ili brojem.

– Tekst u fusnotama uvek završavati tačkom.

– Za navođenje izraza ili citiranja na srpskom jeziku koristiti navodnike koji su svojstveni srpskom jeziku prema važećem pravopisu („ ”), a za navođenje ili citiranje na engleskom ili drugom stranom jeziku koristiti navodnike koji su svojstveni tom jeziku (“ ”, « »).

– Uglastom zagradom [] označavati: 1) sopstveni tekst koji se umeće u tuđi tekst; ili 2) tekst koji se umeće u tekst koji je već omeđen oblom zagradom.

– Crtu pisati sa razmakom pre i posle ili bez razmaka, nikako sa razmakom samo pre ili samo posle. Između brojeva, uključujući brojeve strana, koristiti primaknutu crtu (‒), a ne crticu (-).

– Za naglašavanje pojedinih reči ne koristiti podebljana slova (bold), niti podvučena slova (underline) već isključivo kurziv (italic) ili navodnike i polunavodnike (ʼ ʼ na srpskom jeziku ili ‛ ʼ na engleskom jeziku).