PDF

SVETI SAVA I OSAM VEKOVA AUTOKEFALNOSTI SPC

priredili:
Ljubiša Despotović
Goran Ivančević
 
SADRŽAJ:


I ISTORIJSKI I GEOPOLITIČKI ASPEKTI SVETOSAVLJA


Snežana Božanić / Ana Elaković-Nenadović, Sv. Sava u nemanjićkim poveljama i žitijima – uzor duhovnosti i monaški ideal … 9-18


Ljubiša Despotović, Geopolitika svetosavlja kao racionalna sinteza kulturnih i političkih uticaja istoka i zapada … 19-30


Aleksandar Saša Gajić, Svetosavlje nekad i sad … 31-52


Dragan Simeunović, Može li Svetosavlje da mobiliše društvene snage u savremenoj Srbiji u korist bonum commune? … 53-63


Dragan Petrović, Srpska pravoslavna crkva – osam vekova borbe za očuvanje identiteta i opstanka srpskog naroda … 65-76


Milovan R. Subotić, Između srpstva i pravoslavlja: odnos nacije i konfesije 800 godina nakon priznanja autokefalnosti SPC … 77-93


Željko Đ. Bjelajac / Aleksandar M. Filipović, Nomokanon: Teološko – zakonodavno učenje Svetog Save u senci Magnae Cartae Libertatum … 95-106


Slobodan Prodić, Hrišćanski moral i ,,zakonopravilo” Svetog Save srpskog … 107-116


II KULTURNI I RELIGIJSKI ASPEKTI SVETOSAVLJA


Aleksandar M. Petrović, Svetosavski impuls za uspravljanje srpstva na zemlji živih … 119-132


Boris Bulatović, Sveti Sava i periodizacija srednjovekovne srpske kulture i književnosti … 133-140


Pavle Botić, Savina zemlja živih ili seme kraj puta … 141-150


Saša S. Marković, Svetosavski zapisi kao potraga za Hristom somborskih preparandista i utisci motivisanog … 151-164


Nebojša Petrović, Istorija svetosavskih proslava u srpskim školama na prostoru Vojvodine … 165-174


Marjan Aleksić, Sveti Sava i Samostalna Srpska crkva u bogoslovskoj i filosofskoj misli episkopa Nikolaja (Velimirovića) … 175-190


Igor Stamenković, Hram Svetog Save na bregu kao putokaz vere i ljubavi, kao destinacija hodočašća i religijskog turizma Srbije … 191-213


Goran Ivančević, Svetosavski identitet i srpski državni i nacionalni kontinuiteti i diskontinuiteti … 215-233


 
 
THE CONTENT:


I HISTORICAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS OF SVETOSAVLJE


Snežana Božanić / Ana Elaković-Nenadović, Saint Sava in Nemanjic charters and hagiography – an example of spirituality and the monastic idea … l9-18


Ljubiša Despotović, Geopolitics svetosavlja as rational synthesis of cultural and political influence of The East and The West … 19-30


Aleksandar Saša Gajić, „Svetosavlje“ then and now … 31-52


Dragan Simeunović, Could Svetosavlje mobilize social forces in Serbia in favor of the bonum commune? … 53-63


Dragan Petrović, Serbian Orthodox Church – eight centuries of struggle to preserve the identity and survival of the Serbian people … 65-76


Milovan R. Subotić, Between Serbian and Orthodox: Nation and Confession 800 Years after the Autocefality of Serbian Orthodox Church … 77-93


Željko Đ. Bjelajac / Aleksandar M. Filipović, Nomocanon: Theological and legislative teachings of Saint Sava in the shadow of Magnae Cartae Libertatum … 95-106


Slobodan Prodić, Christian ethics and the rule of Saint Sava of Serbia … 107-116


II CULTURAL AND RELIGIOUS ASPECTS OF SVETOSAVLJE


Aleksandar M. Petrović, Saint Sabbas impulses for the upright of Serbs on a land of living beings … 119-132


Boris Bulatović, Saint Sava and periodization of medieval Serbian literature and culture … 133-140


Pavle Botić, Sava’s land of the living or the seed beside the road … 141-150


Saša S. Marković, The Svetosavski records as a search for Christ of Sombor teachers and the impressions of the motivated … 151-164


Nebojša Petrović, History of Saint Sava celebrations in Serbian schools in Vojvodina … 165-174


Marjan Aleksić, Saint Sava and Serbian autocephaly church in the theological and philosophical thougt of bishop Nikolai (Velimirovich) … 175-190


Igor Stamenković, St. Sava’s Church on the hill as a guidepost of faith and love, as a destination for pilgrimages and religious tourism in Serbia … 191-213


Goran Ivančević, Saint Sava identity and Serbian state and national continuities and discontinuities … 215-233