PDF

UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA DEGRADACIJU SAVREMENOG DRUŠTVA

priredili:
Željko Đ. Bjelajac
Aleksandar M. Filipović
 
SADRŽAJ:


Predgovor … 7-8


Željko Đ. Bjelajac / Aleksandar M. Filipović,Uticaj masovnih medija na degradaciju savremenog društva … 9-21


Joko Dragojlović / Slobodan Malešić, Krivična dela izvršenaputem medija-specifičnosti i odgovornost … 23-31


Boro Merdović, Supkultura rijaliti programa … 33-44


Aleksandar M. Filipović, Manipulacija u medijima kao faktor degradacije savremenog društva … 45-60


Nenad Bingulac / Saša Jovanović,Prekršajna odgovornost za oglašavanje lica krivim umedijima pre pravnosnažne odluke suda … 61-74


Maja Subotin / Balint Pastor, Uloga mas-medija u podizanju nivoa ekološke svesti i afirmaciji ekološke bezbednosti … 75-86


Lidija Beko, Pozitivni i negativni aspekti uticaja masovnihmedija na međujezičke odnose engleskog i srpskog jezika … 87-93


Ivana M. Filipović, Aporije medija u ostvarivanju politike supresije kriminaliteta i zaštiti pravnog poretka … 95-110


Ana I. Opačić / Vladimir V. Kozar, Uticaj mas-medija na kreiranje potrošačkog mentaliteta kao uzroka insolventnosti pojedinca … 111-124


Jelena M. Vapa-Tankosić / Snežana G. Lekić, Uticaj mas-medija na rizike e-trgovine … 125-139


Veljko M. Delibašić, Pretpostavka nevinosti i mediji … 141-151


 
 
THE CONTENT:


INTRODUCTION … 7-8


Željko Đ. Bjelajac / Aleksandar M. Filipović, Influence of mass-media on degradation of contemporary society … 9-21


Joko Dragojlović / Slobodan Malešić, Criminal offenses commited through media – specifications and responsibility … 23-31


Boro Merdović, Subculture realities program … 33-44


Aleksandar M. Filipović, Media manipulation as a factor ofdegradation of contemporary society … 45-60


Nenad Bingulac / Saša Jovanović, Miscellaneous responsibility for provision of the criminal offenses inthe media before the judicial decisions of the court … 61-74


Maja Subotin / Balint Pastor, The role of mass media in raising the level of ecological awareness and the affirmation of ecological safety … 75-86


Lidija Beko, Positive and negative aspects of the influence of mass media on the inter-lingual relations between English and Serbian … 87-93


Ivana M. Filipović, Apories of media in supporting the policy of crime supression and protection of the rule of law … 95-110


Ana I. Opačić / Vladimir V. Kozar,The impact of mass media on creation of consumer mentality as a cause of insolvency of the individual … 111-124


Jelena M. Vapa-Tankosić / Snežana G. Lekić, The effect of mass media on e-commerce risk … 125-139


Veljko M. Delibašić, The presumption of innocence and the media … 141-151