PDF

KULTURA I KREATIVNE INDUSTRIJE NOVOG SADA: IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

priredila:
Mirjana Kovačević
 
SADRŽAJ:


UVODNIK … 7-17


Nebojša Lj. Petrović, Kulturna politika u Vojvodini 1945-1955 … 19-28


Momčilo B. Bajac, Kulturna prava, kulturna ekonomija i još po nešto … 29-41


Mirjana Ž. Kovačević / Olga M. Damjanović, Strateško planiranje razvoja kulture i kreativnosti … 43-61


Nenad S. Đuretić, Interkulturna perspektiva manjinskih samouprava – Javne politike i medijska sfera … 63-73


Sonja M. Bunčić / Mina S. Kovačević, Finansiranje kulture … 75-89


Jelena R. Knežević, Grad kao društveni proces: sociološko čitanje Bogdana Bogdanovića … 91-102


Dragana M. Konstantinović / Slobodan A. Jović, Kulturna i kreativna infrastruktura Novog Sada: potencijali alternativnog modela razvoja … 103-116


Boris D. Ilić, Pozicioniranje kulture u okviru teorije fluidne modernosti Zigmunta Baumana … 117-133


Biljana Ratković Njegovan / Goran Dašić, Muzeji i kulturne i kreativne industrije … 135-144


Danica D. Aćimović, Kratki metar u dugoročnoj perspektivi … 145-156


Igor Lj. Stamenković, Stejkholderski pristup u organizaciji kulturnog događaja … 157-170


PRILOZI


Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada 2016-2026 … 173-203


Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada 2016-2018 … 205-215


 
 
THE CONTENT:


INTRODUCTION … 7-17


Nebojša Lj. Petrović, Cultural politics in Vojvodina 1945–1955 … 19-28


Momčilo B. Bajac, Cultural rights, cultural economy and more than … 29-41


Mirjana Ž. Kovačević / Olga M. Damjanović, Strategic planning for the development of culture and creativity… 43-61


Nenad S. Đuretić, Ntercultural perspectives of minorities Self-government – Public Policy and Media Sphere … 63-73


Sonja M. Bunčić / Mina S. Kovačević, Financing models in culture … 75-89


Jelena R. Knežević, City as a urban process: Sociological reading of Bogdan Bogdanović … 91-102


Dragana M. Konstantinović / Slobodan A. Jović, Cultural and creative infrastructure of Novi Sad: Development potential of the alternative models … 103-116


Boris D. Ilić, Positioning of culture under Zygmunt Bauman Theory of liquid modedrnity … 117-133


Biljana Ratković Njegovan / Goran Dašić, Museums and cultural and creative industry … 135-144


Danica D. Aćimović, Short meter in long-term perspective … 145-156


Igor Lj. Stamenković, Stakeholder access in organization of cultural events … 157-170


ANNEXES


Strategy of Cultural Development of the City of Novi Sad 2016-2026 … 173-203


Action Plan for Cultural Development of the City of Novi Sad 2016-2018 … 205-215