PDF

KULTURA BEZBEDNOSTI: MIGRATSKE KRIZE, STANJE, PERSPEKTIVE, RIZICI

priredili:
Ljubiša Despotović
Aleksandar Gajić
 
SADRŽAJ:


I GEOPOLITIČKI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI MIGRANTSKE KRIZE


Aleksandar Saša Gajić, Uticaj regionalnih kriza na savremene prilike na Balkanu: geostrateške implikacije migrantske i ukrajinske krize … 11-29


Dragan Simeunović, Migraciona kriza kao bezbednosni izazov za zemlje zapadnog Balkana – stanje u 2017. i perspektiva … 31-56


Ljubiša Despotović / Nebojša Kuzmanović, Idejni aspekti duhovne krize hrišćanstva: religijski kontekst migrantske krize, i identitetske posledice po evropske nacije … 57-66


Dragan Petrović, Balkan i migrantsko pitanje … 67-80


Milovan R. Subotić, Migracije danas – nosilac materijalnih, duhovnih i mnogih drugih razmena među ljudima i(li) instrument za širenje islamističkih ideja u Evropu … 81-94


Boriša Lečić, Aktuelne migracije ka Evropi i problem terorizma … 95-116


Predrag Pavlićević, Migraciona kriza u Evropi i Srbija: analiza rizika … 117-134


Leonas Tolvaišis, Srbija kao odredište migracionih tokova iz Rusije i Ukrajine u kontekstu bezbednosnih izazova. potencijali za tržište rada i demografsku obnovu Srbije … 135-147


Srđan Milašinović, Migrantska kriza kao pretnja konceptu evropske sigurnosti … 149-159


Željko Bjelajac / Joko Dragojlović, Migrantska kriza kao izvor ugrožavanja regionalne i globalne bezbednosti … 161-171


II DEMOGRAFSKI, MEDIJSKI I SOCIOLOŠKO PRAVNI ASPEKTI MIGRATSKE KRIZE


Dušan Proroković, Demografski trendovi u evropskim državama: ka depopulaciji periferije kontinenta … 175-184


Daniela Arsenović, Demografski izazovi i imigracija … 185-194


Srđan Šljukić / Marica Šljukić, Migrantska kriza i društveni sukobi … 195-206


Marija Đorić, Uticaj savremenih migracija na razvoj ekstremizma u Nemačkoj … 207-220


Zoran B. Jevtović / Predrag Đ. Bajić, Promena komunikacione paradigme u izveštavanju o migrantima u dnevnoj štampi Srbije … 221-239


Stanko M. Blagojević, O migracijama, krizi i ideologiji … 241-252


Goran Ivančević, Stavovi političkih partija u Srbiji o pitanju bezbednosti i migrantskoj krizi … 253-264


Nebojša Petrović, Kurdi i kurdsko pitanje … 265-274


Nemanja Starović / Miloš Savin, Migrantska kriza u Srbiji 2015-16 … 275-286


Aleksandar Matković, Migrantska kriza na Balkanu – krivičnopravna i kriminološka perspektiva … 287-298


 
 
CONTENT:


I GEOPOLITICAL AND SECURITY ASPECTS OF THE MIGRANT CRISIS


Aleksandar Saša Gajić, Impact of regional crises on current situation in Balkan: geostrategic implications of migrant`s and ukraine`s crisis … 11-29


Dragan Simeunović, Migration Crisis as Security Challenge for Western Balkan Countries – State in 2017 and Perspective … 31-56


Ljubiša Despotović / Nebojša Kuzmanović, Conceptual aspects of the spiritual crisis of Christianity: religious context of the migrant crisis and identity consequences for European nations … 57-66


Dragan Petrović, Balkans and the migrant question … 67-80


Milovan R. Subotić, Migrations Today – Bearer of Material, Spiritual, and other Exchanges among People and/or Instrument for Spreading of Islamist Ideas in Europe … 81-94


Boriša Lečić, Current migration to Europe and the problem of terrorism … 95-116


Predrag Pavlićević, Migration crisis in Europe and Serbia: risk analysis … 117-134


Leonas Tolvaišis, Serbia as a destination for immigration from Russia and ukraine in the context of security challenges. potential for the labour market and demographic renewal of Serbia … 135-147


Srđan Milašinović, Migrant crisis as a threath to the concept of European security … 149-159


Željko Bjelajac / Joko Dragojlović, Migrant crisis as a source of enhancing regional and global security … 161-171


II DEMOGRAPHIC, MEDIA AND SOCIOLOGICAL LEGAL ASPECTS OF THE MIGRATE CRISIS


Dušan Proroković, Demographic trends in european countries: moving toward depopulation of the continental peripheria … 175-184


Daniela Arsenović, Demographic challenges and immigration … 185-194


Srđan Šljukić / Marica Šljukić, Migrant crisis and social conflicts … 195-206


Marija Đorić, Impact of contemporary migrations on development of extremism in Germany … 207-220


Zoran B. Jevtović / Predrag Đ. Bajić, The change of communication paradigm on the reporting of migrants in Serbian daily press … 221-239


Stanko M. Blagojević, On migration, crisis and ideology … 241-252


Goran Ivančević, The attitudes of political parties in Serbia on the issues of safety and migrant crisis … 253-264


Nebojša Petrović, The Kurds and the Kurdish Question … 265-274


Nemanja Starović / Miloš Savin, Migrant crisis in Serbia 2015-16 … 275-286


Aleksandar Matković, Migrant crisis in the Balkans – criminal law and criminology-related perspectives … 287-298