PDF

BEZBEDNOSNA KULTURA I PRAVO

priredili:
Željko Bjelajac
Veljko M. Delibašić
 
SADRŽAJ:


Željko Bjelajac, Prevencija pojava ugrožavanja bezbednosti sa osvrtom na obaveštajne i bezbednosne službe kao nosioce funkcija bezbednosti … 9-20


Veljko M. Delibašić, Zaštita od nasilja u porodici kao element bezbednosne kulture … 21-32


Borislav Bojić, Nasilje u porodici – sociopatološki fenomen savremenog društva … 33-44


Joko Dragojlović, Verski terorizam – glavni faktor ugrožavanja bezbednosti u Evropi … 45-55


Vojkan Teodorović / Dragan Pašić, Prostitucija kao oblik ugrožavanja unutrašnje bezbednosti države … 57-65


Vidoje Mitrić, Terorizam kao pretnja globalnoj i nacionalnoj bezbednosti … 67-78


Dragan Božović, Politika liberalnog internacionalizma na Zapadnom Balkanu i uloga Klintonove administracije do 1995. godine … 79-90


Nebojša D. Jerinić / Tomo V. Odalović, Bezbednost kao izazov i odgovor kroz prizmu identiteta i kulture … 91-103


Miloš V. Marković / Milovan Komnenić, Bezbednosna kultura i policijska etika … 105-118


Milan Počuča, Uloga porodice i škole u afirmaciji bezbednosne kulture … 119-131


Nenad Bingulac, Ugrožavanje bezbednosti usled zloupotrebe zakona o azilu … 133-144


Predrag Mirković / Marija Joksović, Pravne posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne … 145-157


Sanja Škorić / Vladimir Jovanović, Procena rizika i njen doprinos zaštiti bezbednosti i zdravlja na radu … 159-169


Žaklina Spalević / Željko Spalević, Stanje servisa elektronske uprave baziranih na računarstvu u oblaku … 171-183


Aleksandar Božić, Pravno regulisanje slobode kretanja radnika u Evropskoj uniji … 185-198


Goran Bejatović / Sanja Maksimović, Pranje novca kao derivativan oblik kriminaliteta … 199-210


Željko Vojinović / Marijana Dukić Mijatović, Eksterni rizici poslovanja osigurava-jućih društava – rizik promene kamatne stope i promene deviznog kursa … 211-219


Snežana G. Lekić / Jelena M. Vapa-Tankosić, Značaj jedinstvenog pravnog okvira za proces sprečavanja pranja novca u bankarstvu … 221-240


Mina Zirojević / Aleksandar Zirojević, Zaštita prava intelektualne svojine u sektoru informaciono – komunikacionih tehnologija … 241-258


 
 
CONTENT:


Željko Bjelajac, Prevention of the occurrence of endangering safety with regard to the intelligence and security services that implement security features … 9-20


Veljko M. Delibašić, Protection against domestic violence as the element of safety culture … 21-32


Borislav Bojić, Domestic violence – sociopsychological phenomenon of modern society … 33-44


Joko Dragojlović, Religious terrorism – major factor of security endangering in Europe … 45-55


Vojkan Teodorović / Dragan Pašić, Prostitution as a form of jeopardising of internal state security … 57-65


Vidoje Mitrić, Terrorism as a threat to global and national security … 67-78


Dragan Božović, The politics of liberal internationalism in the Western Balkans and the role of the Clinton administration to 1995 … 79-90


Nebojša D. Jerinić / Tomo V. Odalović, Security as a challenge and response through the prism of identity and culture … 91-103


Miloš V. Marković / Milovan Komnenić, Security culture and police ethics … 105-118


Milan Počuča, The role of family and school in affirmation of safety culture … 119-131


Nenad Bingulac, Security threat due to abuse law on asylum … 133-144


Predrag Mirković / Marija Joksović, The legal consequences of breaches of professional secrecy duty … 145-157


Sanja Škorić / Vladimir Jovanović, Risk assessment and its contribution to the protection of safety and health at work … 159-169


Žaklina Spalević / Željko Spalević, Electronic Government Cloud Service in Control of Border Crossings … 171-183


Aleksandar Božić, Legal regulation of freedom of movement for workers in the European Union … 185-198


Goran Bejatović / Sanja Maksimović, Money laundering as a derivative from of criminal … 199-210


Željko Vojinović / Marijana Dukić Mijatović, External business risks of insurance companies – risk of changes in the interest rates and the exchange rate … 211-219


Snežana G. Lekić / Jelena M. Vapa-Tankosić, The importance of a single legal framework for the prevention of money laundering in the banking sector … 221-240


Mina Zirojević / Aleksandar Zirojević, Protection of intellectual property rights in the information – communication technologies … 241-258