PDF

KULTURA BEZBEDNOSTI U 21. VEKU

priredili:
Prof. dr Goran Milošević
Prof. dr Srđan Milašinović

SADRŽAJ:


I KRIVIČNOPRAVNI I KRIMINOLOŠKI ASPEKTI BEZBEDNOSTI


Biljana Simeunović-Patić, Osvrt na teoriju cikličnog nasilja … 1


Đorđe M. Đorđević, Krivičnopravna zaštita bezbednosti policijskih službenika … 15


Zoran T. Đurđević / Nenad D. Radović, Determinante i trendovi malo-letničkog nasilja … 31


Slaviša Vuković / Goran Bošković, Osnovni pristupi i mogućnosti pre-vencije savremenog organizovanog kriminala … 49


Darko Marinković, Organizovani kriminal – stanje i globalne perspek-tive … 75


Dragana Kolarić, Nehatno lišenje života kao privilegovano ubistvo … 101


Radosav S. Risimović, Objekt radnje krivičnog dela krađe … 123


Aleksandar M. Bošković / Vuk Ž. Kulić, Italijanski model prethodnog krivičnog postupka … 137


Nenad Milić, Premeštanje kriminala kao posledica rada policije na kriminalnom žarištu … 151


Zvonimir M. Ivanović / Oliver Lajić, Uporednopravna analiza mera suprotstavljanja visokotehnološkom kriminalu … 171


Boban Simić / Željko Nikač, Nasilnički kriminalitet u Republici Srbiji … 191


Ivana D. Radovanović / Danijela V. Spasić, Fizičko nasilje i njegova povezanost sa sociopsihološkim karakteristikama učenika … 209


II POLICIJA I BEZBEDNOST DRŽAVE


Obrad Stevanović / Dalibor Kekić, Organizaciona kultura u policiji na pragu trećeg milenijuma … 231


Dane Subošić, Bezbednosna kultura u kontekstu savremenog organiza-cionog ponašanja … 255


Saša V. Mijalković, Tranzicija kulture nacionalne bezbednosti u post-hladnoratovskom međunarodnom ambijentu … 273


Želimir Kešetović/Vladimir Ninković / Srđan Milašinović, Ekstremna desnica u Srbiji i rizik desnog terorizma … 287


Dragan R. Vasiljević, Uprava (policija) u granicama prava … 311


Zoran M. Kesić, Pojam i sistematizacija policijskih devijacija … 323


Saša M. Milojević / Bojan D. Janković, Protivpobunjenička dejstva … 343


Veselin B. Konatar / Željko S. Kovačević, Politički odlučioci i obaveš-tajne agencije … 365


Marko Parezanović, Uloga obaveštajnih službi u političkom prevratu … 381


Željko Mihaljčić / Goran P. Vučković, Korelacija morfoloških karakte-ristika sa postignutim rezultatima u bateriji testova prijemnog ispita … 401


Radivoje Z. Janković / Raša D. Dimitrijević, Stanje i mogućnost unap-ređenja načina procene motoričkih sposobnosti u sistemu ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije … 419


III DUŠTVENI I PRAVNO – EKONOMSKI OKVIR BEZBEDNOSTI


Radomir G. Zekavica, Države u tranziciji i izazovi njihove demokrati-zacije … 439


Boban R. Milojković / Dragan M. Mlađan, Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka … 457


Tijana Šurlan, Rekoncipiranje pojma unutrašnjeg oružanog sukoba … 475


Dragutin S. Avramović / Darko Z. Simović, Vanredno stanje i vanred-ne situacije u Republici Srbiji – (ne)opravdani dualizam … 503


Zorica Z. Vukašinović-Radojičić / Sreten M. Jugović, Načelo rodne ravnopravnosti u oblasti zapošljavanja i radnih odnosa … 517


Mirko Kulić / Goran B. Milošević, Ekonomska načela oporezivanja … 537


Slobodan M. Ceranić / Tamara Ž. Paunović, Unapređenje kvaliteta ljudskih resursa regrutovanjem i selekcijom … 549


Nataša Golubović / Srđan Golubović, Mogućnosti primene koncepta društvene strukture u ekonomskoj analizi … 555


Slađana Đurić, Etički problemi u sprovođenju kvalitativnih istraživanja … 573


Milica Bošković / Milan Gligorijević, Upravljanje bezbednošću multi-kulturalnih ljudskih resursa u industriji … 593


 
 
CONTENT:


I SECURITY IN THE ASPECT OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY


Biljana Simeunović-Patić, A Review of the Theory of Cycle of Vio-lence … 1


Đorđe M. Đorđević, Criminal Law Protection of Security of Police Officers … 15


Zoran T. Đurđević / Nenad D. Radović, Aggressive Criminality of Minors … 31


Slaviša Vuković / Goran Bošković, Basic Approaches and Possibilities of the Prevention of Contemporary Organised Crime … 49


Darko Marinković, Organized Crime – Recent Trends and a Global Perspective … 75


Dragana Kolarić, Involuntary Manslaughter … 101


Radosav S. Risimović, Object of the Criminal Act of Theft … 123


Aleksandar M. Bošković / Vuk Ž. Kulić, Italian Model of the Preliminary Criminal Proceedings … 137


Nenad Milić, Crime Displacement as a Consequence of Focused Police Activities at Crime Hot Spots … 151


Zvonimir M. Ivanović / Oliver Lajić, Comparative Law Analysis of Measures Against Cybercrime … 171


Boban Simić / Željko Nikač, Violent Crime in Serbia … 191


Ivana D. Radovanović / Danijela V. Spasić, Physical Violence in Con-nection With Social-pathological Characteristics of School-aged Chil-dren … 209


II THE POLICE AND THE STATE SECURITY


Obrad Stevanović / Dalibor Kekić, Organizational Culture in the Poli-ce on the Threshold of the Third Millennium … 231


Dane Subošić, Security Culture in the Context of Contemporary Orga-nizational Behavior … 255


Saša V. Mijalković, National Security Culture Transition in Post-Cold War International Milieu … 273


Želimir Kešetović/Vladimir Ninković/Srđan Milašinović, The Extreme Right in Serbia and Risk of Right-wing Terrorism … 287


Dragan R. Vasiljević, Administration (Police) within the Boundaries Of Rights … 311


Zoran M. Kesić, Concept and Systematization of Police Deviations … 323


Saša M. Milojević / Bojan D. Janković, Counter-rebellion actions … 343


Veselin B. Konatar / Željko S. Kovačević, Why Are Secret Agents and Politicians in Conflict … 365


Marko Parezanović, The Role of a Foreign Intelligence Service in a Political Upheaval … 381


Željko Mihaljčić / Goran P. Vučković, Correlation Between Morpho-logical Characteristics with the Results Achieved in the Test Battery Applied in the Entrance Examination … 401


Radivoje Z. Janković / Raša D. Dimitrijević, Status and Possibility of Improvement Motor Skills Estimates in the System of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia … 419


III SOCIAL, LEGAL AND ECONOMIC FRAMEWORK OF SECURITY


Radomir G. Zekavica, States in Transition and Chalenges of Democra-tization … 439


Boban R. Milojković / Dragan M. Mlađan, The Culture of National Spacial Data Infrastructure … 457


Tijana Šurlan, Redefinition of the Non-International Armed Conflicts Notion The Impact of International Criminal Courts Jurisprudence … 475


Dragutin S. Avramović / Darko Z. Simović, State of Emergency and Emergency Situations – (Un)Justified Dualism … 503


Zorica Z. Vukašinović-Radojičić / Sreten M. Jugović, Principle of Gender Equality in Matters of Employment … 517


Mirko Kulić / Goran B. Milošević, Economic Principles of Taxation … 537


Slobodan M. Ceranić / Tamara Ž. Paunović, Improving the Quality of Human Resources Using Recruitment and Selection … 549


Nataša Golubović / Srđan Golubović, Opportunities for the Applicati-on of Social Structure Concept in Economic Analysis … 555


Slađana Đurić, Ethical Issues in Qualitative Research Conducting … 573


Milica Bošković / Milan Gligorijević, Managing Secure Multicultural Human Resources at Industries … 593