KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavači: Kultura – Polis Novi Sad, www.kpolisa.com, urednik
Institut za evropske studije Beograd, www.ies.rs, e-mail
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Zoran Avramović, dr Đorđe Stojanović, dr Milan Subotić, dr Aleksandar Gajić, dr Nebojša Petrović, dr Željko Bjelajac, mr Veselin Konatar, mr Milan Igrutinović
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović
pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Darko Gavrilović
sekretar uredništva: dr Marija Đorić
članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Marko Atila Hoare (Velika Britanija), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Davor Pauković (Hrvatska), dr Vasile Tabara (Rumunija), dr Daniela Blaževska (BRJ Makedonija)
Savet časopisa: dr Živojin Đurić, predsednik; dr Vukašin Pavlović, dr Ilija Vujačić; dr Srđan Šljukić; dr Dragan Lakićević; dr Miroslav Prokopijević; dr Radoslav Gaćinović; dr Zoran Aracki; dr Veljko Delibašić
 
SADRŽAJ:


I GEOPOLITIKA I BEZBEDNOST
I GEOPOLITICS AND SECURITY


Aleksandar Saša Gajić
„Slučajevi“ Kosova i Krima: kontraverze prava na samoopredeljenje u savremenom kontekstu
Kosovo and Crimea ”cases”: contemporary context of ”right of self-determination” controversies

Marko M. Krstić
Interpol i globalni terorizam
Interpol and global terrorism

Stefan Nedeljković
Institucionalna kriza Evropske unije kao međunarodne organizacije
Institutional crisis of the European union as an international organization

Dušan Proroković
Izazovi vezani za obrazovanje iz oblasti nuklearne bezbednosti i program Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)
Challenges to education in the field of nuclear safety and program of the international atomic energy agency (IAEA)


II FILOZOFIJA I POLITIKA
II PHILOSOPHY AND POLITICS


Dragan Simeunović
Politička misao Arhimandrita Jovana Rajića
Political thought of the Archimandrite Jovan Rajić

Dragan D. Lakićević
Duh zakona i konstruktivizam
The spirit of the laws and constructivism

Milojica M. Šutović
,,Autonomija sociologije” i paradoks globalizacije
,,The autonomy of sociology” and parodoks globalization

Milovan Jovanović
Teorija etiketiranja – ka konceptualizaciji stigme
Labeling theory – to the conceptualization of stigma


III PRAVO I DRUŠTVO
III LAW AND SOCIETY


Željko Đ. Bjelajac
Arhitektura u funkciji prevencije kriminaliteta – odnos između fizičkog okruženja i kriminaliteta
Architecture in the function of crime prevention – the relationship between the physical environment and crime

Božidar Banović
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u pravnom sistemu Srbije
Protection of the right to trial within a reasonable time in the legal system of Serbia

Nenad Bingulac / Milovan Komnenić
Implementacija alternativnih sankcija u krivični sistem Republike Srbije sa osvrtom na zemlje u okruženju
Implementation of alternative sanctions in the criminal system of Serbia with emphasis to the countries in surrounding

Marijana Dukić Mijatović / Sanja Gongeta
Pravna zaštita poslovne tajne u Evropskoj uniji
Legal protection of business secrets in the European Union

Miloš V. Marković / Vanja M. Ćupina
Značaj priznanja okrivljenog u krivičnom postupku
The importance of a defendant pleading guilty in criminal prosecution

Zoran S. Pavlović / Mirjana V. Živković
Legalizacija eutanazije i pravo na dostojanstvenu smrt
Legalisation of euthanasia and the right to die with dignity


IV NASILJE I POLITIKA
IV VIOLENCE AND POLITICS


Marija R. Đorić
Skinhedsi i politika: ideološka orijentacija i identitet skinheds pokreta
Skinheads and politics: the ideological orientation and identity of the skinheads movement

Sonja Kuzmančev – Stanojević
Vršnjačko nasilje kao oblik realističnog sukoba: Prilog sociološkom razumevanju nasilja mladih i među mladima
Peer violence as a form of realistic conflict: Contribution to sociological understanding of youth violence and violence among young

Miloš Lučić / Dejan R. Dašić
Odlučivanje u kriznim situacijama
Decision-making in crisis situations

Joko Dragojlović / Mladen Ćeranić
Potrebe za bezbednošću i sigurnošću u hijerarhiji ljudskih potreba
The need for safety and security in the hierarchy of human needs


V MEDIJI I POLITIKA
V MEDIA AND POLITICS


Mirko Miletić
Novi medij(i) i lingvističko-semantičke nedoumice
New medium/new media and linguistic and semantic perplexities

Radivoje Petrović
Nacionalno stanovište kao javni interes u medijskom kompleksu tranzicionih društava – primer Srbije
The national viewpoint as a public interest in media complex of transitional societies – the example of Serbia

Milica D. Kovačević
Krivični postupak i izveštavanje u medijima
Criminal procedure and reporting in the media

Dejan Bursać
Problemi utvrđivanja ideološke orijentacije političkih partija
Determining the ideology of political parties – methods and problems

Maja Kostadinović
Niška kulturno-duhova elita o programima lokalnih televizija
Cultural and spiritual elite from Nis about programs on local TV stations


VI DRUŠTVO I POLITIKA
VI SOCIETY AND POLICIES


Vera Despotović / Đorđe Stojanović
Koncept socijalne uključenosti: EU perspektiva
The concept of social inclusion: the EU perspective

Aleksandar Raković
Upotreba rokenrola u ratu SR Jugoslavije i NATO pakta (1999): sa osvrtom na prethodno oblikovanje srpske kontrakulture devedesetih i potonje posledice za popularnu muziku u Srbiji
The use of rock and roll in the war between FR Yugoslavia and NATO (1999): with reference to previous shaping of Serbian counterculture in the nineties and the latter consequences for popular music in Serbia

Vladimir Vučković
Bukureški ugovor o miru 1913. godine (poseban osvrt na odnos Bugarske i Crne Gore prema Kraljevini Srbiji)
The Treaty of Bucharest (1913) (with special reference to the relationship between Bulgaria and Montenegro on one hand and the Kingdom of Serbia on the other)

Bojan Z. Vapa / Jelena M. Vapa Tankosić
Značaj unapređenja izvoznih performansi i konkurentnosti ekonomije Republike Srbije
The significance of Republic of Serbia export performance and economic competitiveness improvement


VII DRUŠTVO I KULTURA
VII SOCIETY AND CULTURE


Gordana Đerić
Šta ne kritikuje kritička analiza diskursa?
What the critical discourse analysis cannot critisize?

Snežana Besermenji / Tatjana Pivac
Rimokatoličke crkve Hrvata u Vojvodini
Roman catholic church Croats in Vojvodinac

Sanja D. Mandarić
Kulturološki aspekti sambe
Cultural aspects of samba

Aleksandra Terzić / Željko Bjeljac
Problemi revitalizacije arhitektonskog nasleđa i turističkog uređenja u Srbiji, Dvorac Špicer, Beočin
Problems in revitalization of architectural heritage and tourism spatial planning in Serbia– Spicer’s Castle, Beočin

Olga Carić / Olivera Smieško Bokanić
Nauka i naučni metod kao deo urbane kulture u nastavi na univerzitetima u Srbiji
Science and scientific method as part of urban culture taught on serbian universities