KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture
Izdavač: Kultura – Polis Novi Sad, www.kpolisa.com, urednik
 
Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Srđan Milašinović,dr Đorđe Stojanović, mr Nebojša Petrović.
Glavni i odgovorni urednik: dr Ljubiša Despotović
zamenik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović
pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Darko Gavrilović
sekretar uredništva:dr Zoran Aracki
članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Marko Atila Hoare (Velika Britanija), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Davor Pauković (Hrvatska), dr Vasile Tabara (Rumunija)
Savet časopisa: dr Živojin Đurić, predsednik; dr Vukašin Pavlović, dr Ilija Vujačić, dr Srđan Šljukić, dr Nebojša Kuzmanović, dr Želimir Kešetović, dr Ljubiša Mitrović, dr Ljubinko Milosavljević.
 
SADRŽAJ:


I POLITIKA I DEMOKRATIJA
I POLITICS AND DEMOCRACY


Đorđe Stojanović, 1-16
Problem demokratske odgovornosti: konceptualne pretpostavke
The problem of democratic accountability: conceptual foundations

Miroslav Mićević, 17-33
Problemi društvenog izbora: deliberacija ili glasanje
Problems of Social Choice: Deliberation or Voting

Tijana D Perić, 35-49
Normativni okvir i institucionalna logika semiprezidencijalizma
Normative framework and institutional logic of semi-presidentialism

Višnja Stančić, 51-59
Problem moralnog razilaženja – etički i kulturni relativizam
Problem of moral disagreement – ethical and cultural relativism

Ivan Cvetanović, 61-69
Stil diplomatskog jezika u pregovaranju o Kosovu – Volf protiv Jeremića
The style of diplomatic language in negotiating about Kosovo -Wolff against Jeremic

Aleksandar M Petrović, 71-94
Legalitet sabornog donošenja odluka i demokratske perspektive
Legality of a councillar bringing of decisions and a prespectives of the democracy


II EU I INSTITUCIONALIZAM
II EU AND INSTITUTIONALISM


Slađana Mladenović, 97-109
Konstitucionalizacija Evropske unije iz perspektive istorijskog institucionalizma
Constitutionalization of the European Union from the perspective of historical institutionalism

Dejana M Vukčević, 111-125
Slabosti Evropske unije kao međunarodnog aktera u ratu u bivšoj Jugoslaviji
Les faiblesses de l’Union europeenne en tant qu’acteur international dans la guerre dans l’ex -Yougoslavie


III RELIGIJA I POLITIKA
III RELIGION I POLITICS


Безлюдная Мария Владимировна, 129-137
Isihizam i duhovni identitet srpskog naroda
Hesychasm and Spiritual Identity of Serbs

Бойко Павел Евгеньевич, 139-146
Диалектика религиозного сознания и перспективы развития православного мира
The dialectics of religious conscious- ness and the prospects of orthodox world development

Miroljub Jevtić, 147-161
Religija kao uzrok podela srpskog naroda
Religion as a cause of serbian people divisions

Željko Đ. Bjelajac / Milovan B. Jovanović, 163-183
Uloga religije u razvoju i suzbijanju prostitucije
The role of religion in development and suppression of prostitution

Marko D. Veković, 185-196
Državni udar u Maliju i religijski ekstremizam
Coup d’etat in Mali and religious extremism


IV SOCIOLOGIJA I NAUKA
IV SOCIOLOGY AND SCIENCE


Valentina Sokolovska / Aleksandar Tomašević, 199-214
Značaj matematičke sociologije za razvoj sociologije kao nauke
The importance of mathematical sociology for the development of sociology as a science

Marko Škorić, 215-242
Karl Poper i darvinizam
Karl Popper and Darwinism

Milorad Todorović, 243-262
Urbana civilizacija i mentalno zdravlje
Urban civilisation and a mental health

Danijela R Gavrilović / Aleksandra P Kostić / Dragana S Zaharijevski, 263-278
Uvod u analizu rodnih odnosa u pograničnim oblastima jugoistočne Srbije
Introduction to the analysis of family relations in the border areas of South-East Serbia


V PRIKAZI
V VIEWS


Mirjana Z Rikalo, 281-285
Karakteristike i specifičnosti poslovanja savremene medijske organizacije
Features and characteristics of business Contemporary media organization