Culture of Polis, Year XVIII (2021), Issue 45, pp. 363-374
ISSN 1820-4589

NEDELJKO PRDIĆ
JKP Tržnica, Novi Sad, Serbia
nedeljko.prdicns@gmail.com
SARA KOSTIĆ
Faculty of Economics, Subotica, Serbia

UDC: 339.138:339
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2r.5.03

Review work
Received: 2021-04-22
Approved: 2021-05-17
Online: 2021-07-03

PDF
INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE U FUNKCIJI PROMOCIJE PIJACA
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN THE FUNCTION OF BAZAARS’ PROMOTION

SUMMARY
Bazaars are important topic in historical and also modern market approach, as one of the basic marketing channals for sale of agriculture products. Perception of bazaar markets in the future is not real without usage of integrated marketing communications in comuniaction with costumers. IMC enable for bazaars to make an efficient contact with consumers and other public, for the purpise of fullfiling busines aims of bazaars on market. Research results show that the efficiency of bussines is manifested in tactical integrated marketing communications. By experience method and methods of marketing research, we came to conclusion that integrated marketing communications may promote bazaars on the market using sinergy of different instruments. The conclusion is that IMK are much cheaper in comparison to mass comunications and ti is possible to promote bazaars on the market and stress their social role, using IMK.
KEYWORDS
integrated marketing communications, bazaars, market, consumers

REFERENCES

 1. Грубор, А., Милићевић, Н., Ђокић, Н. 2018. Доступност производа у контексту квалитета услуге малопродавца, Анали економског факултета, Вол. 54, бр. 39, стр. 75-88.
 2. Милојевић, И., Михајловић, М. 2020. Рачуноводствени третман државних давања и обелодањивање државне помоћи, Култура Полиса, бр. 42, стр. 619-630.
 3. Прдић, Н. 2015. Модел друштвеног маркетинга у јавном сектору, Култура Полиса, бр. 27, стр. 429-443.
 4. Ђурић, К., Продановић, Р., Чавлин, М.,Булатовић, Л, М. 2020. Економске перформансе агроиндустрије у АП Војводини, Одитор, Вол.6, бр.2, стр. 7-19.
 5. Јовановић, Д., Миленковић, Н., Дамњановић, Р. 2017. Оцењивање и предвиђање потреба потрошача, Одитор, Вол. 3, бр.1, стр. 70-79.
 6. Јовановић, Д., Клинцов, Р. 2018.Утицај савременог међународног маркетинга у сектору услужног бизниса, VIII Међународни научни конгрес „Ревизија”, стр. 241-250.
 7. Крстић, С., Крстић, Д. 2016. Улога менаџмента предузећа у кризним ситуацијама, Одитор, Vol..2, бр. 1, стр. 11-17.
 8. Pickton, D., Broderick, A. 2001. Integrated Marketing Communications, Prentice Hall
 9. Прдић, Н., Прдић, И. 2019. Пијаце као место продаје домаћих пољопривредних производа, IX Међународни пољопривредни симпозијум „Одрживи развој савремене пољопривредне производње”, стр. 156-164.
 10. Prdić, N., Kuzman, B, Damnjanović, J. 2019. Marketing research in the function of business efficiency, Economics of agriculture, Vol.66, iss.4, pp. 1055-1090.
 11. Прдић, Н. 2019. Пијачне услуге као бренд, IX Међународни конгрес „Ревизија”, стр. 219-228.
 12. Смит, П, Р. 2002. Маркетиншке комуникације, Clio.
 13. Стојановић, Б., Станишић, Т. 2014. Државна помоћ и реални сектор економије у последњој светској економској кризи, Економика, Vol. 60, бр. 3, стр.87-97.
 14. Вукша, С., Анђелић, Д, Милојевић, И. 2020. Анализа као основа одрживог пословања, Одрживи развој, бр. 1, стр 53-72.
 15. http://www.bgpijace.rs/wp-content/uploads/2020/12/Listanje-02-1.pdf, приступљено, 21.12.2020. године.
 16. http://trznicanis.rs/dokumenta, приступљено, 11.11.2020. године.
 17. https://www.nstrznica.co.rs/trznica-danas, приступљено, 18.12.2020. године.