Culture of Polis, Year XVIII (2021), Issue 45, pp. 291-306
ISSN 1820-4589

VLADIMIR V. KOZAR
Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Novi Sad, Serbia
kozarv@pravni-fakultet.info
ANA I. OPAČIĆ
Faculty of Business Studies and Law
ana.galjak@gmail.com

UDC: 347:347.7
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2r.4.04

Review work
Received: 2021-05-04
Approved: 2021-05-25
Online: 2021-07-03

PDF
POSEBNA PRAVILA POSTUPKA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
SPECIAL RULES OF PROCEDURE IN CIVIL AND COMMERCIAL DISPUTES OF SMALL VALUE

SUMMARY
The paper presents legal provisions, attitudes of court practice and opinions of legal science on special procedure in litigation on small claims. The concept, history and significance of the small dispute are explained. The issues concerning the census, ie the threshold value of the subject matter of the dispute on which the application of this special type of procedure depends, were especially considered. The problem of a large number of proceedings in small disputes, the value of which is so low that the mechanism of judicial protection should not be initiated, was pointed out, as well as the necessity of prescribing a minimum threshold for the admissibility of a lawsuit. On the other hand, too high a prescribed threshold in small value disputes does not correspond to the economic strength of citizens, which leads to a reduction in the quality of judicial protection in disputes that are of great importance to the party. Then, the most important specifics of the small dispute were analyzed, which are manifested in the consequences of the absence of the parties from the main hearing, as well as in the limitation of the grounds of appeal by excluding the principle of beneficium novorum. The procedural-legal significance of the absence of the plaintiff is presented, which is reflected in the occurrence of the fiction of withdrawing the lawsuit. Also, the conditions for passing a verdict due to absence as a consequence of the defendant’s absence from the main hearing, which is based on the fiction of admitting the facts, were analyzed. It was pointed out that the decision resolving a small value dispute cannot be challenged due to an erroneously or incompletely established factual situation, but only due to an absolutely significant violation of the provisions of civil procedure and due to incorrect application of substantive law. Finally, proposals for amending the law were given, in order to facilitate the application of procedural norms and increase the efficiency of the procedure.
KEYWORDS
small value dispute; withdrawal of lawsuit, judgment for absence; complaint; beneficium novorum

REFERENCES

 1. Бордаш, Бернадет. 2009. „Осврт на последице надлежности Европске заједнице у материји међународног приватног права.” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 43 (1): 85‒106.
 2. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort [BDW]. 2021. “Europäisches Bagatellverfahren.” Österreichs digitales Amt 10.05.2021. https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/zivilrecht/2/1/Seite.1010327.html.
 3. Бодирога, Никола. 2015. „Неки проблеми у примени закона о парничном поступку у споровима мале вредности.” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 49 (2): 653 ‒ 670 .
 4. Врховшек, Владимир, Марија Михајлов и Јадранка Чабаркапа. 2019. „Поступак у споровима мале вредности.” Билтен Вишег суда у Београду (90): 221‒230.
 5. Vrhovšek, Vladimir i Vladimir Kozar. 2020. „Posledice izostanka u sporovima male vrednosti.” U Unifikacija prava i pravna sigurnostZbornik radova 33. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović, Tom III, ur. Jelena S. Perović Vujačić, 233‒250. Beograd: Kopaonička škola prirodnog prava ‒ Slobodan Perović.
 6. Ђорђевић, Живомир и Владан Станковић. 1987. Облигационо право. Београд: Научна књига. стр. 157.
 7. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, “Службени лист СЦГ” – Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005, “Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 12/2010, 10/2015.
 8. Закон о парничном поступку [ЗПП], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2011, 49/2013 (Одлука Уставног суда), 74/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 87/2018, 18/2020.
 9. Закон о затезној камати, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 119/2012.
 10. Закон о облигационим односима [ЗОО], „Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2020.
 11. Intiba v. Turkey, No 42585/98, – Court (Second Section) – Judgment (Merits) of 24 May 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0524JUD004258598
 12. Јовановић, Власта. 2012. „Спорна правна питања и правна схватања врховног касационог суда.” Билтен Врховног касационог суда (3): 11‒12.
 13. Козар, Владимир. 2012. „Преклузија нових чињеница и доказа у парничном поступку.” У Актуелна питања савременог законодавства, ур. Слободан Перовић, 161‒170. Будва ‒ Београд: Савез удружења правника Србије и Републике Српске.
 14. Козар, Владимир. 2018. „Раскид уговора о кредиту са валутном клаузулом због промена курса швајцарског франка.” Култура полиса XV (36): 597‒610.
 15. Козар, Владимир. 2019. „Ништавост валутне клаузуле ‒ ограничење слободе пружања финансијских услуга и нарушавање правне сигурности.” У Слобода пружања услуга и правна сигурност, ур. Миодраг Мићовић, 217‒246. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Институт за правне и друштвене науке.
 16. Козар, Владимир. 2020а. „Уједначавање положаја инсолвентних правних и физичких лица увођењем личног банкрота.” У Услуге и права корисника, ур. Миодраг Мићовић, 851–873. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Институт за правне и друштвене науке.
 17. Козар, Владимир. 2020б. „Хуманизација положаја дужника ‒ индивидуални стечај.” Култура полиса, XVII (41): 665‒680.
 18. Козар, Владимир и Милан Почуча. 2014. Коментар Закона о парничном поступку са новелама из 2014. године, судском праксом и регистром појмова, друго измењено и допуњено издање. Београд: Пословни биро.
 19. Лучић Видојковић, Ана, Ивана Нинчић, Ненад Цвјетићанин, Небојша Ђуричић, и Снежана Марјановић. 2019. Анализа спорова мале вредности. Београд: Форум судија Србије.
 20. Лутовац, Звездана. 2011. „Новине у закону о парничном поступку ‒ нови ЗПП.” Билтен Врховног касационог суда (3): 108‒116.
 21. Милојевић, Драгомир, Снежана Андрејевић и Веско Крстајић. 2015. Уједначавање судске праксе‒изазови и могућа решења. Београд: Мисија ОЕБС-а у Србији.
 22. Познић, Боривоје.1987. Грађанско процесно право. Београд: Савремена администрација.
 23. Правни став Вишег трговинског суда [ВТС] утврђен на седници Одељења за привредне спорове од 19. и 20.09.2005. године
 24. Петровић, Александра. 2019. „До 3.000 евра ‒ мали судски спор.” Политика. 18.11.2019. http://www.politika.rs/sr/clanak/442221/Do-3-000-evra-mali-sudski-spor.
 25. Пресуда Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 8317/13 од 13.11.2013. године.
 26. Пресуда Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 2324/10 од 13.05.2010. године.
 27. Пресуда Вишег трговинског суда, [ВТС], Пж. 6745/06 од 23.08.2006. године.
 28. Пресуда Вишег трговинског суда, [ВТС], Пж. 3278/06 од 12.04.2006. године.
 29. Пресуда Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 12913/10 од 18.08.2011. године.
 30. Пресуда Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 1775/12 од 01.03.2012. године.
 31. Пресуда Вишег трговинског суда, [ВТС], Пж. 10278/05 од 14. марта 2006. године.
 32. Радованов, Александар. 2014. Грађанско процесно право, четврто измењено издање. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.
 33. Републички завод за статистику [РЗС]. 2021. „Зараде.” Републички завод за статистику 10.05.2021. https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/trziste-rada/zarade.
 34. Решење Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 7567/10 од 03.06.2010. године.
 35. Решење Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 6616/12 од 10.04.2013. године.
 36. Решење Привредног апелационог суда, [ПАС], Пж. 5346/11 од 09.02.2012. године.
 37. Решење Вишег трговинског суда,[ВТС], Пж. 2974/06 од 29.9.2006. године.
 38. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање [РФПИО]. 2021. „Просечан износ пензије.” Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 10.05.2021.https://www.pio.rs/sites/default/files/Statistike/Prosecna%20penzija/2021/Prosecan%20iznos%20penzije%20MART-2021.pdf.
 39. Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, OJ L 199, 31.7.2007, p. 1‒22.
 40. Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure, OJ L 341, 24.12.2015, p. 1–13.
 41. Салма, Марија. 2010. „Поступак у споровима мале вредности.” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 44 (2): 121‒141.
 42. Станковић, Гордана. 2006. „Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање као разлог за жалбу у парничном поступку.” Билтен судске праксе Врховног суда Србије (1). 7.05.2021. http://www.propisionline.com/Practice/Decision/31022.
 43. Станковић, Гордана. 2013. Грађанско процесно право, Прва свеска. Београд: Мегатренд универзитет.
 44. Stanković, Marko i Danijela Despotović. 2019. „Kontradiktorne i presude na osnovu dispozitivnih radnji stranaka u Srbiji i u uporednom pravu.” Pravo ‒ teorija i praksa 36 (7‒9): 82‒102. https://doi.org/10.5937/ptp1907082S.
 45. Triva, Siniša, Velimir Belajec, i Mihajlo Dika. 1986. Građansko parnično procesno pravo, šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Narodne novine.
 46. Урошевић, Лаза. 1936. Шта је све потребно да постанеш праведни судија? Београд: Удружење судија Краљевине Југославије.
 47. Cekos. 2021. „Saopštenje ZR10 Republičkog zavoda za statistiku br. 107 od 26.04.2021.” 10.05.2021. Cekos. http://www.cekos.rs/prose%C4%8Dne-bruto-zarade-plate-februar-2021-godine.
 48. Čizmić, Jozo. 2020. „Postupak u sporovima male vrijednosti u svjetlu odredaba novele ZPP 2019.” Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 41 (1): 243‒267.