Culture of Polis, Year XVIII (2021), special edition (2), pp. 157-174
ISSN 1820-4589

DARKO BIKAREVIĆ
Gendarmerie Detachment in Novi Sad, Novi Sad, Serbia
darko.bikarevic@yahoo.com

UDC: 351.74/.76:17
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.1.11

Review work
Received: 2021-10-17
Approved: 2021-11-19
Online: 2021-12-05

PDF
ZNAČAJ POLICIJSKE ETIKE ZA UGLED POLICIJE U DRUŠTVU
THE IMPORTANCE OF POLICE ETHICS FOR THE REPUTATION OF THE POLICE IN SOCIETY

SUMMARY
Legal state is a democratic creation that is based on legal certainty and rule of law and is a form of state in which all subjects are bound by the law, where it is crucial that this refers to state authorities that have a monopoly over power and directly encroach the sphere of human rights.
Acting according to the principle of legally is brought before the police as an imperative of great importance. Although this principle is, without a doubt, primary in the police work, it will not be the central topic of this paper. The goal of the au-thor is to move focus of the paper towards the importance of adhering to ethical principles and standards, basic principles of democratic work of the police, as well as strengthening trust of citizens in the police in order to create safe community with accessible and ethically inclined police that responsibly act together with the com-munity in identifying and solving security issues.

KEYWORDS
police, codex, ethics, the police in community

REFERENCES

 1. Акциони план за примену Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016. годину, „Службени гласник Републике Србије”, бр.70/2015.
 2. Бикаревић, Дарко. 2016. „Дискрециона оцена полиције кроз призму употребе средстава принуде.” У Европске интеграције: правда, слобода и безбедност, ур. Ђорђе Ђорђевић, 194–210. Београд: Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел”.
 3. Вујаклија, Милан, Милутин, Станисавац, ур. 2006. Лексикон страних речи и израза: девето издање.Београд: Просвета.
 4. Закон о азилу и привременој заштити, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2018.
 5. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013–одлука УС, 55/2014, 96/2015–др.закон, 9/2016–одлука УС, 24/2018, 41/2018–др.закон,87/2018, 23/2019 и 128/2020–др.закон.
 6. Закон о граничној контроли, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2018.
 7. Закон о детективској делатности, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 104/2013 и 87/2018.
 8. Закон о извршењу и обезбеђењу,„Службени гласник Републике Србије”, бр.106/2015, 106/2016–аут.тумачење, 113/2017–аут.тумачење, 54/2019 и 9/2020–аут.тумачење.
 9. Законик о кривичном поступку, „Службени гласник Републике Србије”, бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021–одлука УС, 62/2021–одлука УС.
 10. Закон о јавном окупљању, „Службени гласник Републике Србије”, бр.6/2016.
 11. Закон о јавном реду и миру, „Службени гласник Републике Србије”, бр.6/2016 и 24/2018.
 12. Закон о оружју и муницији,„Службени гласник Републике Србије”, бр.20/2015, 10/2019 и 20/2020.
 13. Закон о полицији, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018.
 14. Закон о полицији, „Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005.
 15. Закон о прекршајима, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016–одлука УС, 91/2019 и 91/2019–др.закон.
 16. Закон о приватном обезбеђењу, „Службени гласник Републике Србије”, бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018.
 17. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, „Службени гласник Републике Србије”, бр.67/2003, 101/2005–др.закон, 90/2007,72/2009–др.закон, 111/2009, 104/2013–др.закон и 87/2018.
 18. Закон о странцима, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2018 и 31/2019.
 19. Закон о тајности података, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 104/2009.
 20. Закон о управљању миграцијама, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/2012.
 21. Зекавица, Радомир. 2005. „Сарадња полиције и грађана у оквиру концепта полиција у заједници.” Безбедност XLVII (1): 86.
 22. Јевтовић, Мирослав. 2009. Увод у полицијску етику. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 23. Кесић, Зоран. 2017. Корупција у полицији-криминолошка перспектива. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 24. Кодекс полицијске етике, „Службени гласник Републике Србије”, бр.92/2006.
 25. Кодекс полицијске етике, „Службени гласник Републике Србије”, бр.17/2017.
 26. Кривокапић, Владимир и Остоја Крстић. 1995. Криминалистика тактика II. Београд: Полицијска академија.
 27. Лештанин, Бранко, и Жељко Никач. 2016. Коментар Закона о полицији.Београд: Пословни биро Д.О.О.
 28. Марковић, Дарко М., и Синиша Р.Достић. 2020. „Сузбијање корупције на државној граници–између постојећих и могућих мера.” УUloga društva u borbi protiv korupcije (The role of society in the fight against corruption), ур. Јелена Костић и Александар Стевановић, 143–155. Београд: Институт за упоредно право, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудна академија.
 29. Милосављевић, Богољуб. 1997. Наука о полицији. Београд: Полицијска академија.
 30. Никач, Жељко. 2012. Концепт полиције у заједници и почетна искуства у Србији. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 31. ОЕБС. 2007. Водич за демократски рад полиције.” Секретаријат – Полицијски сектор. https://www.osce.org/sr/secretariat/23808(7.10.2021).
 32. ОЕБС. 2008. Добра искуства у изградњи партнерстава између полиције и шире друштвене заједнице.” Секретаријат – Полицијски сектор. https://www.osce.org/files/f/documents/6/b/109916.pdf (7.10.2021).
 33. Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], RES/690 (1979), Resolution 690 (1979) Police Declaration, 1979.
 34. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника,„Службени гласник Републике Србије”, бр.57/2016.
 35. Правилник о садржају изјаве о правима и дужностима и о начину полагања заклетве полицијских службеника, „Службени гласник Републике Србије”, бр.54/2006.
 36. Ристовић,Светлана. 2015.Полицијски менаџмент-теоријско емпиријске основе. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 37. Симовић, Дарко, и Радомир Зекавица. 2012. Полиција и људска права. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 38. Стајић, Љубомир, Мијалковић, Саша, и Станаревић, Светлана. 2005. Безбедносна култура. Београд: Драганић.
 39. Стајић, Љубомир, Мијалковић, Саша, и Станаревић, Светлана. 2006. Безбедносна култура младих–Како живети безбедно. Београд: Драганић.
 40. Стевановић, Обрад. [2003]2012. Руковођење у полицији, друго измењено и допуњено издање. Београд: Полицијска академија. Репринт, Београд: Криминалистичко-полицијска академија. Цитат се односи на репринт.
 41. Стратегија полиције у заједници, „Службени гласник Републике Србије”, бр.43/2013.
 42. Стратегија развоја министарства унутрашњих послова за период 2018–2023. године, „Службени гласник Републике Србије”, бр.78/2018.
 43. Субошић, Дане. 2013. Организација и послови полиције, друго, измењено и допуњено издање. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 44. United Nations General Assembly [UNGA], RES/34/169 (1979), Resolution 34/169 (1979) Code of Conduct for Persons Responsible for Law Enforcement, on 17 December 1979.
 45. Упутство о полицијској етици и начину обављања послова полиције, „Службени гласник Републике Србије”, бр.41/2003.
 46. Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2010 и 64/2013.
 47. Committee of Ministers of the Council of Europe[CMCE], REC/10 (2001), Recommendation 10 (2001) European Code of Police Ethics, on 19 September 2001.