Culture of Polis, Year XVIII (2021), special edition (2), pp. 123-133
ISSN 1820-4589

GORAN STAMENKOVIĆ
Odžaci, Serbia
stamenkovic223@gmail.com

UDC: 342.56:347
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.1.09

Review work
Received: 2021-10-11
Approved: 2021-11-30
Online: 2021-12-05

PDF
SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U GRAĐANSKOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI
TRIAL WITHIN A REASONABLE TIME IN CIVIL PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

SUMMARY
Trial within a reasonable time is a legal standard established to shorten lengthy court proceedings that have become a global problem. Their purpose is to create the most efficient judicial system possible without compromising the principle of fairness. A significant step towards that goal is the Law on the Protection of the Right to Trial within a Reasonable Time, which was passed in the Republic of Serbia in 2015. By applying this law, a combined system of protection of this right was adopted, in which protection is realized during the duration of the procedure but also after the end of the procedure. The aim of this paper is to consider the level of protection of this right in Serbia due to the adoption of the Law on Protection of the Right to Trial within a Reasonable Time.

KEYWORDS
Trial within a reasonable time, objection, appeal, claim for compensation

REFERENCES

 1. Аврамовић, Драгутин. 2010. „Владавина права и правна држава – истост или различитост.” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 44 (3): 421-437.
 2. Бећировић-Алић, Маида. 2018. „Суђење у разумном року.” Докторска дисертација. Интернационали Универзитет у Новом Пазару: Правни факултет.
 3. Закон о заштити права на суђење у разумном року, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 40/15.
 4. Закон о парничном поступку, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20.
 5. Закон о судијама, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/08, 58/09 – одлука УС, 104/09, 101/10, 8/12 – одлука УС, 121/12, 124/12 – одлука УС, 101/13, 111/14 – одлука УС, 117/14, 40/15, 63/15 – одлука УС, 106/15, 63/16 – одлука УС, 47/17 и 76/21.
 6. Закон о уређењу судова, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 – др. закон, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18.
 7. Закон о Уставном суду, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – одлука УС, 103/15 и 40/15 – др.
 8. Законик о кривичном поступку, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 – одлука УС и 62/21 – одлука УС.
 9. Манојловић-Андрић, Катарина, Милутиновић Љубица, Андрејевић Снежана, Родић Вања, Кршикапа Мајда и Бајић Милан. 2018. Критеријуми за оцену повреде права на суђење у разумном року. Београд: Савет Европе – Канцеларија у Београду.
 10. Мол, Нула и Харби, Катарина. 2007. Право на правично суђење – Водич за примену члана 6 Европске конвенције о људским правима, Приручник о људским правима, бр. 6. Београд: Савет Европе.
 11. Николић, Марија. 2018. „Право на суђење у разумном року и утицај праксе Европског суда за људска права.” Iustitia 3 (1): 19-21.
 12. Нојман, Франц. 2002. Владавина права, политичка теорија и правни систем у модерном друштву. Београд, Филип Вишњић.
 13. Одлука Уставног суда УЖ-3501/2012 од 19.12.2013. године.
 14. Палачковић, Душица. 2009. „Заштита права на суђење у разумном року.” Правна ријеч 6 (20): 681-692.
 15. Породични закон, „Службени гласник Републике Србије, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15.
 16. Радованов, Александар. 2012. Грађанско процесно парво. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.
 17. Расумовић, Милош. 2015. „Заштита права на суђење у разумном року.” Мастер рад. Универзитет у Београду: Правни факултет.
 18. Решење Врховног касационог суда РЖК 8/2014 од 21.10.2014.године.
 19. Салма, Марија. 2015. „Суђење у разумном року.” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 49 (3): 1001-1016.
 20. Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06.
 21. Царић, Славољуб. 2008. Право на суђење у разумном року у поступцима пред Европсим судом за људска права. Београд: Службени гласник.
 22. Царић, Славољуб. 2008. Право на суђење у разумном року. Београд: Службени гласник.