Culture of Polis, Year XVIII (2021), special edition (2), pp. 62-75
ISSN 1820-4589

ANJA KOPRIVICA
Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Novi Sad, Serbia
koprivicaanja@yahoo.com

NADA ĐURIČIĆ
Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Novi Sad, Serbia
nadasdjuricic@gmail.com

UDC: 316.624:343
DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2p.1.05

Review work
Received: 2021-08-30
Approved: 2021-11-02
Online: 2021-12-05

PDF
NORMATIVNO REGULISANJE PROSTITUCIJE U REPUBLICI SRBIJI
NORMATIVE REGULATION OF PROSTITUTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA

SUMMARY
Prostitution as a social phenomenon has been present in different forms and shapes of manifestation for centuries, adapting itself to various societal reactions that attempted to control it or eradicate it. Prostitution is present in the society regardless of a particular social class, nationality/ethnicity or territory, and therefore, different states apply different measures and regimes to repress or control this type of conduct. The notions on which the prohibitionist regime of prostitution is based prevail among the scholars, regarding prostitution as a form of social anomaly and immoral, deviant behavior given that the sexual practices of two people come down to commodity-money relations.
The main subject of this paper is the legal regulation of prostitution in the Re-public of Serbia, as well as the analysis of legal regimes that regulate prostitution in the comparative law. In 2016, in the legislation of the Republic of Serbia, the law on public order and peace brought a novelty when it comes to regulating prostitution by adding a new form of action of committing the violation. The law now also pre-scribes the sanctioning of persons who use this type of sexual services.

KEYWORDS
prostitution, violation, deviant conduct, Law on public order and peace, Criminal law

REFERENCES

 1. Бјелајац, Жељко. 2013. Организовани криминалитет – Империја зла. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду.
 2. Бјелајац, Жељко. 2014. Трговина људима – Злочин против човечности. Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе.
 3. Васиљевић, Драган. 1998. Основи прекршајног права са заштитом јавног реда и мира. Београд: Виша школа унутрашњих послова.
 4. Делибашић, Вељко. 2010. У канџама проституције, кривичноправни аспект проституције. Београд: Чигоја штампа.
 5. Закон о јавном реду и миру, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 6/2016 и 24/2018.
 6. Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о борби против трговине људима, „Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 19/2009
 7. Jacobsson, Niklas. Kotsadam, Andreas. 2010. The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution laws and trafficking for sexual exploitation, Gothenburg: University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law.
 8. Кривични законик, „Службени гласник Републике Србије” бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 9. Кухајда, Владимир. 1972. „Проституција у Војводини”, Магистарски рад. Универзитет у Београду: Правни факултет у Београду.
 10. Марковић, Иванка. 2007. Основи криминологије. Бања Лука: Правни факултет.
 11. Модли, Душко. Корајлић, Неџад. 2002. Криминалистички рјечник. Тешањ: Центар за културу.
 12. Пејовић, Драгана,. 2016. „Проституција у упоредном праву и праву Републике Србије.” Правни записи 7 (2): 324-338.
 13. Ристивојевић, Бранислав. 2015. „Утицај вредносних ставова о постојању слободе воље у проституцији на обликовање кривичноправне реакције на трговину људима.” Наука, безбедност, полиција 20 (1): 1-15.
 14. Ристивојевић, Бранислав. 2016. „Морални крсташки поход државе на спаваћу собу – прекршај проституције у новом ЗОЈРМ.” Зборник радова правног факултета у Новом Саду 50 (2): 493-512.
 15. Суботин, Маја. 2018. „Утицај социјалне патологије на безбедност државе и друштва са освртом на кривичноправну регулативу.” Докторска дисертација. Универзитет Привредна академија у Новом Саду: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду.
 16. Стевановић, Зоран. 2011. „Проституција: изопаченост и/или бизнис.” У Криминал и државна реакција: феноменологија, могућности, перспективе, ур. Лепосава Крон и Бранислав Кнежић, 279-288. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
 17. Стевановић, Зоран. 2013. Социјалне девијације и друштвена реакција. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
 18. Шкулић, Милан. 2018. Организовани криминалитет. Београд: ЈП „Службени гласник”.
 19. Шкулић, Милан. 2019. Кривична дела против полне слободе. Београд: ЈП „Службени гласник”.
 20. Шпадијер-Џинић, Јелена. 1988. Социјална патологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.