Glo­bal ­ter­ro­rism ­as­ an ­ex­tre­me ­form­­ of­ de­gra­da­tion ­of ­hu­man­ rights

Bjelajac, Đ. Ž., & Jovanović, B. M. (2014). Glo­bal ­ter­ro­rism ­as­ an ­ex­tre­me ­form­­ of­ de­gra­da­tion ­of ­hu­man­ rights, Political review, 34(4), str. 329-350

PDF

Литература

 • Бјелајац, Жељко, Ор­га­ни­зо­ва­ни­кри­ми­нал­vs.­Ср­би­ја, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду и ДТА Београд, Београд, 2008.
 • Гаћиновић, Радослав, „Правно организациони аспекти антитерористичког деловања“, Стра­ни­прав­ни­жи­вот,­3/2008, Београд.
 • Димитријевић, Војин, „Тероризам и људска права после једанаестог септембра 2001. године“, Реч,­ча­со­пис­за­књи­жев­ност­и­кул­ту­ру­идру­штве­на­пи­та­ња,­Радиo Б92, бр 69/15. март 2003
 • Драгишић, Зоран, ”Терористичке активности организованих криминалних група”, Ре­ви­ја­за­без­бед­ност,­струч­ни­ча­со­пис­о­ко­руп­ци­ји­иор­га­ни­зо­ва­ном­кри­ми­на­лу, Центар за безбедносне студије, стр. 15-17, бр. 2/2007, год. I
 • Dufrenne, Mikel, За­чо­ве­ка, Нолит, Београд, 1972.
 • Зиројевић, Мина, „Међународнополитички аспект тероризма“, Ре­вија­за­без­бед­ност,­струч­ни­ча­со­пис­о­ко­руп­ци­ји­и­ор­га­ни­зо­ва­ном­крими­на­лу, Центар за безбедносне студије, стр. 5-21, бр. 11/2009, год. III
 • „Људска права“, http://www.astra.org.rs/?page_id=21
 • Матијашевић, Јелена, „Организовани криминалитет – Транснационални организовани криминалитет”, Пра­во­–­те­о­ри­ја­и­прак­са, бр. 1-2/2008, стр. 80-89, год. XXV, Pravo ”DOO” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
 • Матијашевић, Јелена и Павловић, Зоран, “Организовани криминалитет”, Пра­во­–­те­о­ри­ја­и­прак­са, бр. 5-6/2009, стр. 57-65, год. XXVI, Право ”ДОО” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
 • Матијашевић, Јелена, „Прање новца, актуелни облик организованог криминала – манифестације, медоти и последице“, Пра­во­–­те­о­рија­и­прак­са, бр. 5-6/2010, стр. 118-131, год.: XXVII, Pravo ”DOO” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
 • Proceedings,http://www.icestconf.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=98.
 • Најетовић, Џемал, „Глобални тероризам и његове импликације на међународне односе“, Ана­ли­Прав­ног­фа­кул­те­та­у­Зе­ни­ци, http://prf.unze.ba /v2/ docs/anali/10Najetovic.pdf
 • При­руч­ник­о­обра­зо­ва­њу­за­људ­ска­пра­ва­„Раз­у­ме­ва­ње­људ­ских­права“, Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, Београдски центар за људска права, Београд, 2005