Tendencije u sistemu izvršenja sankcija u evropskom krivičnom zakonodavstvu

Bjelajac, Ž., & Bingulac, N. (2016). Tendencije u sistemu izvršenja sankcija u evropskom krivičnom zakonodavstvu. Evropsko zakonodavstvo, 15(55), 51-71.

 

PDF

 

ИЗВОРИ

 • Albrecht Hans-Jörg, Sanction policies and alternative measures to incarceration: Еuropean experiences with intermediate and alternative criminal penalties, Интернет: www.unafei.or.jp/english//RS_No80/No80_07VE_Albrecht.pdf, 28.12.2015.
 • Бингулац, Ненад и Комненић Милован, ,,Имплементација алтернативних санкција у кривични систем Републике Србије са освртом на земље у окружењу“, Култура полиса, број 28/2015, година XII.
 • Бјелајац, Жељко, Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, 2015.
 • Борислав Петровић и Драган Јовашевић, Извршно кривично/казнено право, Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2006.
 • Будимлић, Мухамед, Примењена криминологија, Факултет за криминалистику, Сарајево, 2010.
 • Galik, Lauren, Gilroy, Leonard and Volokh, Alexander, Annual Privatization Report 2014: Criminal Justice and Corrections, Reason Foundation, 2014.
 • Delmas-Marty, Mireille and Spencer, John, European criminal procedures, University of Cambridge, 2005.
 • Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Службени гласник РС, бр. 55/2014
 • Закон о извршењу кривичних санкција, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 72/2009 и 31/2011
 • Игњатовић, Ђорђе, Криминологија, Правни факултет Универзитета у Београду, 2008.
 • Игњатовић, Ђорђе, Криминологија,Службени гласник, Београд 2005
 • Јовашевић, Драган, ,,Европско кривично право у систему међународног кривичног права“, Европско законодавство, бр. 29-30, год. VIII.
 • Кокољ, Митар, ,,Стање и перспективе хармонизације кривичног права Европске уније”, 8. Научни скуп са међународним учешћем, Синергија 2011., стр. 36-45.
 • Koss, Christoph and Grafl, Christian, Probation in Europe – Austria, The European organisation for Probation, Netherlands, 2013.
 • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09 и 121/12, 104/2013 и 108/2014
 • Lappi-Seppälä, Tapio, Crime prevention and community sanctions in Scandinavia, NCJR Service, 2009.
 • Манојловоћ, Зоран, Остојић, Тања, Ристић, Катарина и Стефановић, Ивана, Алтернативни начини служења затворске казне, Библиотека Народне Скупштине Републике Србије, 2012.
 • Правилник о начину извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује, Службени гласник РС, бр.64/10
 • Правни портал, Статистика кућног затвора, преузето са: www.pravni portal.com/statistika-kucnog-zatvora/, 28.12.2015.
 • Probation measures and alternative sanctions in the European union, The Netherlands, Интернет: http://www.euprobationproject.eu/national_detail. php?c=NL , 27.12.2015.
 • Probation measures and alternative sanctions in the European union, France, преузето са: http://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=FR, 27.12.2015.
 • Probation measures and alternative sanctions in the European union, Czech Republic, Интернет: http://www.euprobationproject.eu/national_detail.php ?c=CZ, 27.12.2015.
 • Probation measures and alternative sanctions in the European union, England and Wels, Интернет: http://www.euprobationproject.eu/national_detail. php?c=EW, 27.12.2015.
 • Симовић, Марина и Јовашевић, Драган, ,,Извршно кривично право – основни појмови и карактеристике“, Годишњак факултета правних наука, година 4, бр.4, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2014.
 • Скоковић, Снежана, Извршење кривичних санкција, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2008.
 • Соковић, Снежана, Извршење кривичних санкција, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2008.
 • Стојановић, Зоран, Кривично право, Правна књига, Београд, 2009.
 • Стојановић, Зоран, Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 1991.
 • Узелац, Слободан, Заштитни надзор: методика социјалнопедагоског рада, Накладни завод Глобус, Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб, 2002.
 • Carson, Ann, Prisoners in 2014, U.S. Department of Justice, 2015., преузето са: www.bjs.gov/content/pub/pdf/p14.pdf, 18.12.2015.