Sources and methods of international terrorism financing

Bjelajac, Ž., Tepavac, R., & Dašić, D. (2012). Sources and methods of international terrorism financing, In: Bjelajac, Ž., Zirojević Fatić, M. (2012). Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi sad, Centar za bezbednosne studije Beograd, pp. 233-253

 

PDF

 

Literatura

1.Basara, Mihajlo: „Poreklo i problemi modernog terorizma”, Vojno delo, tom LVI, br. 4, 2004.

 1. Bibes, Patricia: “Transnational organized Crime and Terrorism”, Journal of Contemprorary Criminal Justice, August,2001.
 2. Bjelajac, Željko: „Moderno ropstvo”, „DTA” Beograd, 2008.
 3. Bjelajac, Željko: „Pranje novca kao faktor ekonomske destabilizacije u nacionalnim i međunarodnim razmerama”, Poslovna ekonomija, God.V-br.2/2
 4. Bjelajac, Željko: “Contemporary tendencies in money laundering methods”, Review of the methods and measures for its suppression“, Research paper No.151, RIEAS Athena, June 2011,str.1–22.
 5. Ćosić, Dobrivoje: „Strukturne veze između terorizma i organizovanog kriminala”, Revija za bezbednost, stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Izdavač: Centar za bezbednosne studije, str. 22–27, br. 3/08, GodinaII.
 6. Dimitrijević, Vojin; Stojanović, Radoslav: „Osnovi teorije međunarodnih odnosa”, Službeni list SFRJ, Beograd, 1977.
 7. Matijašević, Jelena: „Pranje novca, aktuelni oblik organizovanog kriminala –manifestacije, medoti i posledice“, Pravo – teorija i praksa, br. 5–6/2010, str. 118–131, godina: XXVII, Izdavač: Pravo „DOO” i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 8. Matijašević, Jelena i Pavlović, Zoran: „Organizovani kriminalitet”, časopis „Pravoteorija i praksa“, br. 5–6/09, str. 57–65, Novi Sad, 2009; UDK: 343.9.01; BIBLID: 0352-3713(2009)26, 57–65; YU ISSN 0352-3713; GodinaXXVI
 9. Matijašević, Jelena: „Organizovani kriminalitet – Transnacionalni organizovani kriminalitet”, Pravo – teorija i praksa, br. 1–2/2008, str. 80–89, godina: XXV, Izdavač: Pravo „DOO” i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 10. Matijašević, Jelena i Pavlović, Zoran: „Trgovina ljudima – uticaj i posledice po ljudska prava”, časopis „Pravo-teorija i praksa“, br. 7–8/09, str. 21-32, NoviSad, 2009; UDK: 176.5+341.231.14; BIBLID: 0352-3713(2009)26, 21-32; YU ISSN 0352-3713; Godina XXVI
 11. Matijašević, Jelena i Ignjatijević, Svetlana: „Kompjuterski kriminalitet u pravnoj teoriji, pojam karakteristike, posledice” – “Cybercrime in legal theory, the concept, characteristics, consequenses”, Zbornik radova sa međunarodnog naučnostručnog Simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2010, održanog od 17–19. marta 2010. godine, Vol. 9, Ref. E-VI-8, p. 852-856, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 2010, ISBN-99938-624-2-8
 12. Matijašević, Jelena i Petković, Milorad: „Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka – analiza pozitivnopravnih rešenja i značaj u kontekstu suzbijanja visokotehnološkog kriminala”, Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije „Kriminalističko-forenzička istraživanja”, održane od 14.-15. oktobra 2011. godine, Internacionalna asocijacija kriminalista – IAK, Banja Luka, broj strana: 598-609,Vol. 4, Broj 1, ISBN978-99955-691-1-2
 13. Matijasevic, Jelena; Spalevic, Zaklina: “Specific characteristics of computer criminal offenses with regard to the law regulations”, XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2010 CONFERENCE, 23–26. June 2010., Faculty of Technical Sciences, University “St. Clement Ohridski”, Bitola, Ohrid, Macedonia, 2010, Proceedings,(http://www.icestconf.org/index.php?option=com_content&view =frontpage&Itemid=98, Preuzeto: 05.02.2011.)
 14. Matijašević, Jelena i Spalević, Žaklina: „O pranju novca – pojam, međunarodni pravni akti i zakonodavne odredbe u Republici Srbiji”, Poslovna ekonomija, Prihvaćen za objavu u broju 2 (ISSN: 1820-6859) za 2011. Godinu
 15. Masleša, Ramo: „Teorije i sistemi sigurnosti”, Magistrat, Sarajevo, 2001.
 16. Mijalković, Saša: „Dihotomija organizovanog kriminala i terorizma iz ugla nacionalne bezbednosti”, Revija za bezbednost, stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Izdavač: Centar za bezbednosne studije, str. 39–45, br. 12/08, Godina II.
 17. Milovanović, Milovan: „Aktuelni trenutak u kreiranju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma”, Revija za bezbednost, stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Izdavač: Centar za bezbednosne studije, str. 5-18, br. 5/07, Godina I
 18. Milovanović, Milovan: „Finansiranje terorizma”, Puls, novembar–decembar 2005 20. Petković, Milan: ”Terorizam – rat u kontinuitetu, http://www.apisgroup.org/apis/terorizam-rat-u-kontinuitetu.doc (pregledano: 17.01.2012)
 19. Racić, Ivana: „Finansiranje terorizma – primer Saudijske Arabije”, Revija za bezbednost, stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Izdavač: Centar za bezbednosne studije, str. 27–33, br. 3/08, GodinaII
 20. „Radna verzija Nacrta nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma”, Uprava za sprečavanje pranja novca, Internet: http://www.fcpml.org.yu/Documents/Radna%20verzija%20Nacrta%20zakona%20o%20SPN%20i%20FT.doc (pregledano: 06.10.2007.)
 21. Savić, Andreja; Radovan Jović: „Bioterorizam – biološki rat i biološko oružje”, Institut za političke studije, Beograd,2004.
 22. Šuput, Dejan: „Odnos terorizma i organizovanog kriminala“, NBP – Nauka, bezbednost, policija, Vol. XI, No. 2, 55 – 80/05; Policijska akademija, Beograd, 2005; UDK 351.74; ISSN 0354-8872
 23. The Financial Action Task Force (FATF), http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html (pregledano: 29.01.2012.)
 24. Zirojević, Mina: „Upotreba novih informatičkih i komunikacionih medija u svrhe terorizma”, Revija za bezbednost – stručni časopis o koripciji i organizovanom kriminalu, Centar za bezbednosne studije, Godina II, Br. 11/2008, Beograd.
 25. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma, član 2, Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, br. 7/2002.