Role and importance of non-criminal subjects in modern crime prevention policy

Bjelajac, Ž., & Dragojlović, J. (2016). Role and importance of non-criminal subjects in modern crime prevention policy, Political review 47(1), pp. 39-54 , Institute for Political Studies, Belgrade

PDF

References

 • Анђелковић, Марија, Глигорић, Маријана, (и др.), Трговина људима – приручник за вршњачку едукацију са анализом добрих пракси превентивно едукативних радионица, АСТРА – Акција против трговине људима, Београд, 2008.
 • Бећиревић, Едина, „Ванкривични субјекти политике сузбијања криминалитета – Дио IV“, у: Мирсад Абазовић, и др., Политика сузбијања криминалитета, Универзитет ААБ, Приштина, Универзитет у Сарајеву – Факултет криминалистичких наука, Сарајево/Приштина, 2006.
 • Бјелајац, Жељко, Зиројевић, Мина „Безбедносна култура у ери глобализације“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 11, бр. 23/2014.
 • Бјелајац, Жељко, „Архитектура у функцији превенције криминалитета - однос између физичког окружења и криминалитета“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 28/2015.
 • Бјелајац, Жељко, „Медији, супкултура и криминалитет у савременом друштву“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 27/2015.
 • Бјелајац, Жељко, Јовановић, Милован, „Трговина људским органима – злочин савременог доба“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014.
 • Бјелајац, Жељко, Почуча, Милан, „Место и улога религије и породице у развоју и превенцији проституције“, у зборнику: Организовани криминалитет изазов XXI века (приредили: Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић), Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2012.
 • Бјелајац, Жељко, Организовани криминалитет - империја зла, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2013.
 • Бјелајац, Жељко, Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
 • Бјелајац, Жељко, Трговина људима - злочин против човечности, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
 • Бошковић, Мило, Марковић, Милош, Криминологија са елементима виктимологије, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
 • Бошковић, Мило, Криминологија, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2006.
 • Драгојловић, Јоко, Ћеранић, Младен, „Потребе за безбедношћу и сигурношћу у хијерархији људских потреба“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 28/2015.
 • Игњатовић, Ђорђе,Криминологија, Досије, Београд, 2007.
 • Кецман, Бојана, „Психосоцијална породична патологија и делинквентност“, Енграми, Клиника за психијатрију КЦС, Београд, вол. 29, бр. 1-2/2007.
 • Кривокапић, Владимир Превенција криминалитета, Факултет криминалистичких наука, Сарајево, 2006.
 • Кубуровић, Зорица, „Религија и млади“, Религија и толеранција, ЦЕИР, Нови Сад, вол. 7, бр. 12/2008.
 • Мандић, Александра, „Интерактивно учење у проблемској настави“, Образовна технологија, Центар за менаџмент у образовању, Београд, бр. 3-4/2001.
 • Милић, Александар, Етиологија насиља у породици као фактор основне превенције, Приручник за поступање субјеката заштите, Гендер центар – центар за једнакост и равноправност полова, Бања Лука, 2008.
 • Почуча, Милан, Шаркић, Небојша Породично право и породичноправна заштита, Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
 • Почуча, Милан, Породично право, Правни факултет Универзитета Привредна академија, Нови Сад, 2010.
 • Продовић, Биљана, „Утицај медија на ставове и понашање човека - медији и морална паника“, у зборнику: Криза и перспективе знања науке (приредила: Бојана Димитријевић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012.
 • Ристевски, Јелена,Утицај медија на малолетничку делинквенцију у Србији, http://www.stetoskop.info/Uticaj-medija-na-maloletnicku-delikvenciju-u-Srbiji-4663-s1-content.htm, (10.01.2016.)
 • Стојановић, Зоран Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1991.
 • Џинић, Фирдус, Бачевић, Љиљана, Масовно комуницирање у СР Србији, БИГЗ, Београд, 1997.
 • Morrison, Brenda, „Bullying and Victimisation in School: A Restorative Justice Approach“, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, Australian Institute of Criminology, Canbrerra, no. 219/2002.