Review of terrorist organizations and modalities of their funding

Joksić, I., & Dukić Mijatović, M. (2012). Review of terrorist organizations and modalities of their funding, In: Bjelajac, Ž., Zirojević Fatić, M. (2012). Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi sad, Centar za bezbednosne studije Beograd, pp. 254-272

 

PDF

 

Literatura

 1. Aleksić Živojin, Milovanović Zoran, Leksikon kriminalistike, Glosarijum, Beograd, 1995.
 2. Alkalaj Ivana, „Teroristička organizacija Hamas i njen sistem socijalne zaštite“, Vojno delo, br. 3, 2010.
 3. Alkalaj Ivana, “Mediji i terorizam”, Vojno delo, br. 4, zima2011.
 4. Banović Božidar, „Normativni okvir Evropske unije za borbu protiv terorizma“, Revija za bezbednost, br. 9, 2009.
 5. Bjelajac, Željko: „Pranje novca kao faktor ekonomske destabilizacije u nacionalnim i međunarodnim razmerama“, Poslovna ekonomija, God. V-br.2/2
 6. Bjelajac Željko: „Contemporary tendencies in money laundering methods, Review of the methods and measures for its suppression“, Research paper No. 151, RIEAS Athena, June 2011, str.1022.
 7. Bošković Mićo, Bošković Aleksandar, Korupcija – pranje novca – finansiranje terorizma, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka,2011.
 8. Britanski mediji najavljuju američku odluku. Prava IRA na spisku terorističkih grupa, Glas javnosti, 16.05.2001.
 9. Bela knjiga Vlade Srbije o terorizmu na Kosovu i Metohiji, Beograd, 2003.
 10. Gaćinović Radoslav, „Otimanje Kosova i Metohije“, Srpska politička misao, br. 3–4, 2005.
 11. Dimitrijević Ivan, „Problematika naučnoteorijskog definisanja terorizma“, Bezbednost, br. 6, 2005.
 12. Dimitrijević Vojin, Terorizam, Samizdat FREEB92, Beograd, 2000.
 13. Đurović Borislav, „Jedanaesti septembar 2001. i međunarodni državni terorizam“, U: Međunarodni terorizam (zbornik radova), Beogradski forum za svet ravnopravnih, Beograd, 2002.
 14. Ženevska konvencija i osumnjičeni za terorizam, www.voanews.com/bosnian/news/a-29-2006-07-13-voa10-85891472.html, pristup sajtu 17.05.2012. godine.
 15. Kovačević Sreten, „Društvene osnove i pojavni oblici terorizma“, Bezbednost, br. 4, Beograd, 1999.