Кривичноправни аспекти превара и злоупотреба у осигурању

1. Ивана Спаић, Кривичноправни аспекти превара и злоупотреба у осигурању, Докторска дисертација, Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду, Нови Сад, 2019, стр. 254.

https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/12367/Disertacija.pdf?sequence=6&isAllowed=y


Литература:
1.Авдаловић, В., Петровић, Е., (2009). Управљање ризицима у осигурању, Економски факултет у Нишу, Ниш.
2. Андријанић, И., Класић, К., (2002). Техника осигурања и реосигурања, Микро рад, Загреб.
3. Бикић, Е., Гргић. Д., (2011). Уговор о осигурању, Анали Правног факултета у Зеници, вол. 11, бр. 21, Правни факултет Зеница, Зеница, стр. 155-193.
4. Бјелајац Ж., Зиројевић, М., (2014). Безбедносна култура у ери глобализације, Култура полиса, вол. 11, бр. 23, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, стр. 77-99.
5. Бјелајац, Ж., (2008). Организовани криминал vs Србија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад.
6. Бјелајац, Ж., (2013). Организовани криминалитет-империја зла, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад.
7. Бјелајац, Ж., (2014). Алијенција човека у ери научнотехнолошког развоја и глобализације као узрок пораста и разноликости организованог криминала, Култура полиса, вол. 11, бр. 23, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, стр. 385-396.
8. Бјелајац, Ж., (2015). Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад.
9. Бјелајац, Ж., (2017). Безбедносна култура-умеће живљења, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад.
10. Бјелајац, Ж., Јовановић, М., (2013). Поједини аспекти безбедносне културе на интернету, Култура полиса, вол. 10, бр. 21, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, стр. 269-284.
11. Бјелић, М., (2002). Осигурање и реосигурње, TECTUS, Загреб.
12. Бодоло, Т., Адам, А., (2016). Пожари на моторним возилима са аспекта превара у осигурању у Саобраћајне незгоде, Зборник радова, Оригинал, Златибор, стр. 458-478.
13. Бошковић, М., Скакавац, З., (2009). Организовани криминалитет, Факултет за правне и пословне студије и Прометеј, Нови Сад.
14. Васиљевић, В., Ћетковић, Н., (2009). Методологија спречавања превара код осигурања моторних у Саобраћајне незгоде, Зборник радова, Златибор, стр. 32-37.
15. Васовић, В., Манојловић, М., (2010). Појава и откривање превара на име делимичног каска – осигурања стакла, у Зборнику радова са саветовања на тему Саобраћајне незгоде, АМСО, Златибор, стр 110-118.
16. Водинелић, В., (1992). Криминалитет са мрежном структуром и организовани криминалитет профита, Безбедност, вол. 34, бр. 1, Београд, стр. 13-27.
17. Војиновић, Ж., Саваи, А., (2017). Мешовито осигурање као водећи производ на тржишту Србије, Економски изазови, вол. 6, бр. 11, Интернационални Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, стр. 65-80.
18. Вујовић, Р., (2009). Управљање ризицима и осигурање, Универзитет Сингидунум, Београд.
19. Делибашић, В., (2010). Кривично дело трговина људима из члана 388 Кривичног законика Републике Србије, Право теорија и пракса, вол. 27, бр. 7-8, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, стр. 63-76.
20. Делибашић, В., (2010). Кривично дело трговина људима према Кривичном законику Републике Србије, Правни живот, вол. 59, бр. 9, Удружење правника Србије, стр. 771.783; Делибашић, В., (2014). Сузбијање злоупотреба опојних дрога са становишта кривичног права, Службени гласник, Београд.
21. Драгач, Р., (2016). Преваре у осигурању возила у Саобраћајне незгоде, Зборник радова, Оригинал, Златибор, стр. 64-68.
22. Драгојловић, Ј., (2019) Кривично дело преваре у осигурању, Култура полиса, вол.16, бр 38, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, стр. 671-682.
23. Ивањко, Ш., (2010). Преваре у осигурању и грађанскоправне последице, Осигурање у Цефта региону, Београд.
24. Илијић, С., (2010). Јавноправни аспект превара у осигурању у Србији, Осигурање у ЦЕФТА региону, Београд.
25. Јанковец, И., (1972). Транспортно осигурање у спољној трговини, Правни факултет Универзитета у Новом Саду,, Нови Сад.
26. Јашаревић, О., (2010). Кривичноправни и саобраћајно-криминалистички аспекти превара у осигурању, Универзитетска хроника, вол.3, бр 3, Универзитет у Травнику, Травник, стр. 77-82.
27. Јовановић, В., (1962). Осигурање у привреди, Информатор, Загреб.
28. Јовановић, С., (2013). Грађанскоправни аспекти превара у праву осигурања Републике Србије и европском праву , Европско закондавство вол. 12, бр 43/44, Институт з међународну политику и привреду, Београд стр. 67-82.
29. Јовановић, С., Лабудовић-Станковић, Ј., (2015). Кривичноправни аспкет превара са посебним освртом на превару у осигурању, Теме, вол. 39, бр. 2, Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 507-521.
30. Јоцић, М., (1926). Казнени закон/пети законски чланак из 1878 Године и Новела казненог Закона XXXVI Законски чланак из 1908. Године са допуњеним и измењујућим наређењима дугих закона, Даничић, Нови Сад.
31. Калинић, З., Војиновић, Ж., Жарковић, Н., (2012). Животна осигурања, Независни универзитет, Бања Лука.
32. Kоларић, Д., (2017). Поглед на Закон о изменама и допунама кривичног законика, у Привредна кривична дела, уредници: Ивана Стевановић и Владимир Чоловић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Институт за упоредно право, Београд, стр. 35-46.
33. Кочовић, Ј., Шулејић, П., (2002). Осигурање, Економски факулетет Универзитета у Београду, Београд.
34. Кочовић, Ј., Шулејић,П., (2002). Осигурање, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд.
35. Маровић, Б., (1977). Тржиште осигурања путничких возила са освртом на АП Војводину, Привредна изградња, Нови Сад.
36. Маровић, Б., (1985) Међународни транспорт, шпедиција и осигурање, Институт за међународне и економске односе, Нови Сад
37. Маровић, Б., (1997). Осигурање, Financing Centar, Нови Сад.
38. Маровић, Б., Авдаловић, В., (2004). Осигурање и управљање ризиком, Биографика АД, Суботица.
39. Маровић, Б., Авдаловић, В., (2005). Осигурање и управљање ризиком, ДДОР Нови Сад, Биографика Суботица.
40. Маровић, Б., Авдаловић, В., (2006). Осигурање и теорија ризика, Центар за аутоматизацију и мехатронику, Нови Сад и Београдска банкарска академија, Београд.
41. Маровић, Б., Жарковић, Н., (2002) Лексикон осигурања, ДДОР Нови Сад, Нови Сад.
42. Маровић, Б., Кузмановић, Б., Његомир, В., (2009). Основи осигурања и реосигурања, Принцип прес, Београд.
43. Мијалковић, С., (2012). Карактеристике и доминантна обележја савременог организованог криминалитета у: Организовани криминалитет – изазов 21. века, уредници; Жељко Бјелајац и Мина Зиројевић, Зборник радова са међународне научне конференције, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, стр 53-79.
44. Митровић, К. (2014). Учења два велика светска система права о законитости и њихово приближавање, Наука, безбедност, полиција, Криминалистичкополицијски универзитет, Београд, бр. 2, стр. 137-151.
45. Михајловић, А., (2010). Кривичноправни аскпект превара у осигурању са примером из праксе, осигурање у ЦЕФТА региону, Београд.
46. Мрвић-Петровић, Н., (1999). Право на накнаду штете из саобраћајне незгоде у законодавствима држава у транзицији, Гласник адвокатске коморе Војводине, вол. 71, бр 7-8, Адвокатска комора Војводине, Нови Сад, стр. 210-222.
47. Мркшић, Д., (2001). Правни положај осигуравајућих организација у југословенском праву осигурања, СОРС, Сарајево.
48. Мркшић, Д., Петровић, З., Иванчевић, К., (2006). Право осигурања, Службени гласник, Београд.
49. Народна банка Србије, сектор осигурања у Србији, извештај за 2017. годину.
50. Николић, Н., Марковић, В., (1965). Приручник осигурању имовине у друштвеној и грађанској својини, Савезни завод за јавну управу, Београд.
51. Павић, Д., (1986). Поморско осигурање, Croacia osiguranje, Загреб.
52. Пак, Ј., (2011). Право осигурања, Универзитет Сингидунум, Београд.
53. Пак, Ј., (2012). Право осигурања, Универзитет Сингидунум, Београд.
54. Пак, Ј., Јеремић, Љ., Барјактаревић, Л., (2012). Основи осигурања, Универзитет Сингидунум, Београд.
55. Першак, Б. (2011) Искуства Словеније у борни против превара, Спречавање откривања превара, Хрватски уред за осигурање, Загреб.
56. Петрановић, В., (1984). Осигурање и реосигурање, Инофрматор, Загреб.
57. Петровић, А., (1995). Накнада штете по полиси осигурања од аутоодговорности, Правни живот, вол. 44, бр. 11, Удружење правника Србије, Београд, стр. 525-532.
58. Петровић, А., (1996). Приручник за праксу у осигурању и реосигурању, Financing centar, Нови Сад.
59. Петровић, А., (1996). Приручник за праксу у осигурању и реосигурању, Financing centar, Нови Сад.
60. Петровић, Д., (1992). Новчана накнада материјалне штете проузроковане смрћу или повредом тела, Правни живот, вол. 42, бр 9-10, стр. 1384-1394.
61. Петровић, С., Стојановић, М., (2012). Превара у осигурању, Токови осигурања, вол. 1, бр. 1, Београд, стр. 50-74.
62. Петровић, Т., (2010). Преваре у осигурању живота, Осигурање у ЦЕФТА региону, Београд.
63. Радивојевић, И., (2016). Модел управљања ризиком у ауто-осигурању, Машински факултет, Ниш.
64. Радовић, З, Радојковић, И., (2015). Преваре у међународној трговини, Токови осигурања, вол. 3, бр. 3, Дунав осигурање, Нови Сад, стр. 88-103.
65. Радовић, З., et. al., (2003). Преваре у осигурању, Глосаријум, Београд.
66. Ристић, Ж., Павловић, Б., Ристић, М., (2010). Неки аспекти превара у осигурању моторних возила, девети симпозијум, Опасна сиутација и веродостојност настанка саобраћајне незгоде (преваре у осигурању), Златибор, стр. 333-345.
67. Славковић, В. (2019). Кривично дело преваре у упоредном законодавству, Правни записи, Универзитет Унион – Правни факултет, Београд, вол. 10, бр. 1, стр. 180-200.
68. Стојановић, З., (2012). Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд.
69. Стојановић, З., (2018) Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд.
70. Стојановић, З., et. al.. (2017). Приручник за сузбијање привредног криминалитета и корупције, Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, Београд.
71. Тасић, А., (1975). Основи осигурања, Осигуравајући завод Војводине, Нови Сад.
72. Тепавац, Р., Његомир, В., (2016). Економика осигурања, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Нови Сад.
73. Томашић, В., (1987). Транспортно осигурање, Савремена администрација, Београд.
74. Тошић, И., (2017). Превара у осигурању и њене врсте, Привредна кривична дела, уредници: Ивана Стевановић и Владимир Чоловић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Институт за упоредно право, Београд, стр. 269-282.
75. Ћоровић, Е., (2013). Превара у осигурању у KЗ Србије са предлогом De lege ferenda, у Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Интермеx, Златибор, стр. 449-469.
76. Услови за осигурање ствари од провалне крађе и разбојништва, Услови за осигурање имовине, ДДОР Нови Сад, Нови Сад, 1992. година
77. Царић, С., et. al., (1994). Привредно право за економсите IV издање, Центар за привредни консалтинг, Нови Сад.
78. Чејовић, Б., Кулић, М., (2014). Кривично право, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад.
79. Чоловић, В. (2011) Преваре у осигурању од аутоодговорности, РКК 2/3 Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд.
80. Чоловић, В., (2010). Осигуравајућа друштва, Институт за упоредно право, Београд.
81. Чубински, М., (1934). Научни и практични коментар Кривичног законика Краљевине Југославије, Геца Кон, Београд.
82. Шкулић, М. (2013). Доминантне карактеристике основних великих кривичнопроцесних система и њихов утицај на реформу српског кривичног поступка, Crimen, Универзитет у Београду - Правни факултет и Институт за упоредно право, Београд, вол. 4, бр. 2, стр. 176-234.
83. Шкулић, М., (2015) Огранизовани киминалитет, појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак, Службени гласник, Београд.
84. Шобот-Матић, З., (2016). Истраживање услова за смањење ризика приликом осигурања моторних возила, ФТН – Индустријско инжењерство и индустријски менаџмент, Нови Сад.
85. Шулеић, П., (2005). Право осигурања, БИГЗ, Београд.
86. Шулејић, П., (1973). Право осигурања, БИГЗ, Београд.
87. Шулејић, П., (1983). Осигурање авијације са становишта позитивних законских прописа, Симпозијум: Област транспортних осигурања, Београд.
88. Шулејић, П., (1992). Право осигурања, Мисао, Нови Сад.
89. Шулејић, П., (2005). Право осигурања (пето измењено и допуњено издање), Досије, Београд.
90. Bennett, C., (2004). Dictionary in assurance (second edition), FT prentice hall, London.
91. Cressey, D., (1965). The functiones and structures od criminal syndicates, Criminology in trasition, Essays in honour of Herman Mannheim, Tavistock publication, London.
92. Ivanjko, Š., (1999). Zavarovalni posrednik in svetovalec – poklic prihodnosti, AGENS, Ljubljana.
93. Oakers, R., Neville, R., (1996). Insurance brokers, an Industry accounting guide, The Institute’s Publisher, London.
94. Petauton, P., (2008). Theorie et pratique de l'assurance vie, Paris.
95. Policy issues in insurance no 3 insurance regulation, liberalisation and financial conference, Paris 2003.
96. Ruh, S. T. (2002). Das kleine Versicherungslexikon, Verlag wirtschaft und Finanzen, Düsseldorf.
97. Tonndorf, F., Horn, F., (1999). Lebensversicherung von A bis Z (13. auflage), verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe.
98. Vaughan, T., Vaughan, M., (2002). Основе осигурања и управљање ризицима, МАТЕ, Загреб.
99. Тhe contribution of the insurance sector to economic growth and employment in the eu, Comité Européen des Assurances, Brussels, June 2006.
100. Тhe social value of general insurance, association of british insurers, London, 2005.

Интернет извори:
101. Бизнис и финансије, преузето са: Bif.rs/2013/05/prevare-u-osiguranjuprvo-lazno-da-umrem-pa-da-se-obogatim/ (22.08.2019.)
102. Вујанић, М., Пешић, Д., Антић, Б., Смајловић Е., (2016). Индикатори покушаја преваре у осигурању моторних возила, преузето са: http://www.tsgserbia.com/wpcontent/uploads/2016/01/16_MVujanic_DPesic_BAntic_ESmailovic.pdf, стр. 153-159.
103. Душанов Законик (допоуњен 1354), преузето са: https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/javnopravo/srbija/Dusanov_zakonik.pdf (12.04.2019.)
104. Његомир, В., Економски и Социјални ефекти осигурања, преузето са: http://centarzaosiguranje.com/wp-content/uploads/2014/10/ekonomski-i-socijalniefekti-osiguranja-dr-vladimir-njegomir.pdf (15.04 2019.)
105. Реосигурање, преузето са: http://www.reosiguranje.com/vesti/141-prevare-u-osiguranju-u-srbiji.html (23.08.2019.)
106. Смерница бр. 6 о спречавању, откривању и отклањању узрока преваре у пословима осигурања, преузето са: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/smernica_6_prevare.pdf (22.05.2019.)
107. Српски грађански законик, преузето са: https://sr.wikisource.org/srec/Српски_грађански_законик_ -_оригинал поесећено (10.04.2019.)
108. Удружење осигуравача Србије, преузето са: http://uos.rs/ (23.08.2019.)
109. Хрватски уред за осигурање, преузето са: https://www.huo.hr/ (22.09.2019.)
110. Центар за безбедност, истраге и одбрану ДБА, преузето са: www.centarzabezbednost.org>organizovani-kriminalitet/ (29.07.2019.)
111. Центар за осигурање, преузето са: Centarzaosiguranje.com/dobro-jeznati/prevare-u-osiguranju/ (22.08.2019.)
112. Fraud Act 2006, chapter 35 -http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35 (14.09.2019.)
113. Icc guide to the prevention of maritime fraud, преузето са: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/c4ac4d2_en.pdf (24.05.2019.)
114. Insurance Fraud Taskforce: final report (2016) - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/494105/PU1817_Insurance_Fraud_Taskforce.pdf (10.10.2019.)

Законски прописи:
115. Грађански Законик Краљевине Србије, Геца Кон, Београд 1934.
116. Kривични закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Сл. Гласник Брчко дистрикта БиХ, бр. 33/13 - пречишћен текст, 47/14 – исправка 26/16, 13/17 и 50/18.
117. Kривични закон Федерације Босне и Херцеговине, Сл. Новине Федерације БиХ, бр. 36/03, 21/04 - испр., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17.
118. Кривични законик Албаније, Закон бр. 7895, 27 јануар 1995.
119. Кривични Законик Републике Српске, Сл. гласник Републике Српске, бр. 64/17.
120. Кривични законик Северне Македоније, Службен весник на Република Македонија, бр. 80/99, број 4/02 година, број 43/03, број 19/04, број 81/05, број 60/06, број 73/06, број 7/08, број 139/08, број 114/09, број 51/11, број 135/11 , 185/11, број 142/12, број 166/12, број 55/13, број 82/13, број 14/14, број 27/14, број 28/14, број 115/14 и број 132/14.
121. Кривични законик Црне Горе, Сл. лист РЦГ, бр. 70/03, 13/04 - испр. И 47/06 и „Службени лист ЦГ”, бр. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 - др. закон, 40/13, 56/13 - испр., 14/15, 42/15, 58/15 - др. закон, 44/17 и 49/18)
122. Закон о здравственом осигурању, Сл. гласник РС, бр. 25/19.
123. Закон о изменама и допунама Кривичног законика, Сл. гласник РС, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09.
124. Закон о јавном здрављу, Сл. гласник РС, бр. 15/16.
125. Закон о обавезном осигурању у саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 - одлука УС.
126. Закон о облигационим односима и основама својинскоправних односа у ваздушном саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 87/11 и 66/15.
127. Закон о осигурању, Сл. гласник РС, бр. 139/14.
128. Закон о поморској пловидби, Сл. гласник РС, бр. 87/11, 104/13 и 18/15.
129. Закон о поморској пловидби, Сл. гласник РС, бр. 87/11, 104/13 и 18/15.
130. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Сл. гланик РС, бр. 99/11, 83/14 и 31/19.
131. Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19
132. Уредба о добровољном здравственом осигурању, Сл. гласник РС, 108/08, и 49/09.
133. Породични закон, Сл. гласник РС, бр. 18/05, 72/11 - др. закон и 6/15.
134. Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља)
135. Закон о стечају, Сл. гласник РС, бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18.
136. Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 62/14, 6/16 - др. закон и 44/18 - др. закон.
137. Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18.
138. Закон о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење.
139. Kazneni zakon Hrvatske, Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18.
140. Kazenski zakonik Slovenije Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 39/09, 91/11, 50/12, 6/16, 54/15, 38/16. i 27/17.
141. Das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.01.2015 (BGBl. I S. 10) m.W.v. 27.01.2015.