Forenzičko računovodstvo: revizija prevara

Lekić, Ž., Bjelajac, Ž. & Carić, M. (2018). Forenzičko računovodstvo: revizija prevara, Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad.

PDF

Reference:

Albrecht, W. Steve & Albrecht, Chad O. Fraud Examination & Prevention, Thomson/South-Western, Ohio 2004.

Aleksić, Ž., Gašić, M. „Uloga finansijske policije u otkrivanju privrednog kriminaliteta i drugih zloupotreba”, u: Aktuelni problemi suzbijanja kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1993.

Anthony R., Welch, G., & Reece, J. Fundamentals of Managment Accounting, Richard D. Iving, Nomevpod, Ilinos 1985.

Atkinson, A., Banker, R., Kaplan, R., & Jong, S. Management Accounting, Prentice-Hal Inc., NJ 1997.

Beddingfield, K., Hawkins, D., Ito, T., Lenzy, T., & Luftus, M. „20 Hot Job Tracks When Baby Boomers Retire“, US News & World Report, 20. october 2006.

Belak, V. Poslovna Forenzika i forenzičko računovodstvo — borba protiv prijevare, Bedlak Excellens D. O. O., Zagreb 2011.

Bjelajac, Ž. „Contemporary Tendencies in Money Laundering Methods: Review of the Methods and Measures for its Suppression“, Research Institute for European and American studies (RIEAS), Research Paper No. 151, Athens, june 2011.

Bjelajac, Ž. „Pranje novca kao faktor ekonomske destabilizacije u nacionalnim međunarodnim razmerama“, u: Poslovna ekonomija, vol. V, br. 2, Sremska Kamenica 2011.

Bjelajac, Ž. „Pranje novca kao prepreka afirmaciji preduzetništva i razvoju privatnog sektora u Republici Srbiji“, u: Poslovna ekonomija, vol. X, br. 1, Sremska Kamenica 2012.

Bjelajac, Ž., Jovanović, M. „Specifičnosti fenomena pranja novca“, u: Megatrend revija, Vol. IX, br. 3, Beograd 2012.

Bjelajac, Ž. Organizovani kriminalitet. Imperija zla, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad 2013.

Bošković, M. Kriminalistička metodika I, Policijska akademija, Beograd 1995.

Buckhoff, T. A. „Forensic Audit vs. Financial Statement Audits“, u: Current Accounts, The Georgia Society of CPAs, september—october 2008.

Chadwick, L. Osnove upravljačkog računovodstva, Nakladnička kuća Mate, Zagreb 2000.

Erić, D. Finansijska tržišta i instrumenti, Čigoja, Beograd 2003;

Gavrilović, M. Miloš Obrenović, knj. I i II, 1909.

Genstner, P. Analiza bilansa, Beograd 1933.

Grujić, J. Zapisi, sveska II, Beograd 1922.

Grupa autora. Računovodstvo I, Viša poslovna škola, Beograd 1995.

 

Janković, D. i dr. Istorija države i prava feudalne Srbije, Beograd 1958.

Krivokapić, V. „Posebnosti krivičnog postupka za krivična dela izvršena na štetu društvene imovine“, u: Pravni život, 12/86.

Krivokapić, V., Krstić, O. Kriminalistička taktika, Policijska akademija, Beograd 1995.

Kulić, M. Zloupotreba službenog položaja, Savez računovođa Srbije, Beograd 1995.

Lazić, J. Priručnik o primeni kontnog okvira u skladu sa MRS/MSFI sa primerima knjiženja i sastavljanja finansijskih izveštaja, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2011.

Lekić, Ž. Osiguranje — Finansijsko-računovodstvena funkcija, Glosarijum, Beograd 2006.

Lekić, Ž. Upravljačko računovodstvo — temelj poslovnog odlučivanja, Delta Pres, Beograd 2009.

Leko, V. Metodologija budžetskog računovodstva, Ekonomski institut, Beograd 2004.

Lukić, R. Bankarsko računovodstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd 2009.

Lukić, R. Računovodstvo trgovačkih preduzeća, Ekonomski fakultet Beograd, Centar za izdavačku delatnost, Beograd 2005.

Lux, Alen G. & Fitiani, S. „Fighting Internal Crime Before It Happens“, u: Information Systems Control Journal, knj. III, 2002.

Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta, pregleda i ostalih uveravanja i srodnih usluga, Udruženje računovođa Srbije, Beograd 2011.

Meigs, R. & Meigs, W. Računovodstvo — temelj poslovnog odlučivanja, Mate d. o. o. Zagreb, 1999.

Milojević, D. Revizor u znaku Justicije, Savez računovođa Srbije, Beograd 2000.

Milošević, G. Teorija i praksa finansijskog prava, Kriminalistička policijska akademija, Beograd 2013.

Mrvić-Petrović, N., Ćirić, J. Sukob javnog i privatnog interesa u trouglu moći, novca i politike, Institut za uporedno pravo, Vojnoizdavački zavod, Beograd 2004.

Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala, „Sl. glasnik RS“, 23/09.

Nicević, M., Ivanović, A. Privredni kriminalitet, Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar 2013.

Ostrogorski, G. Istorija Vizantije, Narodna knjiga, Beograd.

Otašević, V. Sudsko-medicinski veštak na raskršću, Prosveta, Niš 1997.

Papazoglu, D. Krivično pravo i pravosuđe u Srbiji (1804—1813), Beograd 1954. Petković, A. Forenzička revizija — kriminalne radnje u finansijskim izveštajima, Proleter, AD Bečej, Novi Sad 2010.

Petrović, Z. i Rakčević, Đ. Priručnik za primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, Žuta knjiga, Beograd 2004.

Pihler, S. „Ka savremenoj koncepciji ekonomskog kriminaliteta“, u: Aktuelni problemi suzbijanja kriminaliteta, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1993.

Pismo Vuka Stefanovića Karadžića knezu Milošu Obrenoviću, Cankarjeva založba, Ljubljana 1987.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, „Sl. glasnik RS“, 103/11, 10/12 i 18/12.

Primena kontnog plana za budžetsko računovodstvo, Savez računovođa Srbije, Beograd 2012.

Radojević, Z., Aleksić, Ž., Petrović, Z., Petrović, T. Prevare u osiguranju, Glosarijum, Beograd 2003.

Radovanović, M. Zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, Beograd 1958.

Radovanović, R. Analiza poslovanja preduzeća, Savremena administracija, Beograd 1993.

Radovanović, R. Bilansi preduzeća i banaka, Beogradsko mašinsko grafičko preduzeće, Beograd 1999;

Rajs, A. Čujte Srbi! Čuvajte se sebe, Cirih—Beograd, 2004.

Ranković, J. Teorija bilansa, Ekonomski fakultet, Beograd 1992.

Ranković, J. Upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd 1990.

Ranković, J. Specijalni bilansi, Proinkom, Beograd 1996.

Savetovanje profesionalnih računovođa, Aktuelni propisi u oblasti budžetskog sistema,

Savez računovođa Srbije, „Računovodstvo“ GOO, Zlatibor, 2007. Savez računovođa Srbije, Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo, Beograd 2012.

Simonović, B. Kriminalistika, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za pravne i društvene nauke, Kragujevac 2012.

Slović, D. Dinamička analiza bilansa, Feniks, Beograd 2003.

Slović, D. Finansijske i pravne špekulacije, Feniks, Beograd 2004.

Službeni glasnik RS, 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 45/05, 61/05 i 72/09.

Spalević, Ž., Bjelajac, Ž., Carić, M. „The Importance and the Role of Forensics of Mobile“, Facta Universitatis, Ser: Elec. Energ. Vol. 25, No 2, August 2012.

Stevanović, N., Malinić, D., Milićević, V. Upravljačko računovodstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2006.

Stickney, C. Financial Reporting and Statement Analysis, Third edition, Harcourt Brace & Co, USA, Orlando 1966.

Škarić Jovanović, K. Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet, Beograd 2007.

 

Škarić Jovanović, K., Radovanović, R. Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd, Centar za istraživačku delatnost, Beograd 2006.

Štimac, N. Protiv korupcije, UDD, Zagreb—Split 2004.

Tanjević, N. Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije, Institut za uporedno pravo, Beograd 2012.

Tatić, V., Medojević, M. Finansijsko knjigovodstvo, Institut za ekonomiku i finansije, Beograd 2006.

Todorović, Ž. „Korupcija u Srbiji istorijsko-kulturološki aspekti“, Bezbednost, br. 1/2014.

„Uredba o budžetskom računovodstvu“, u: Zakonu o budžetskom sistemu, „Sl. glasnik RS“, 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 85/06 i 86/06.

Vodinelić, V. „Dokazna vrednost poricanja u krivičnom postupku za krivično pravo“, br. 1/1978.

Wiley Corporate F & A. „Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo“, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd 2010.

Zakon o bankama, „Sl. glasnik RS“, 107/2005. i 91/2010.

Zakon o budžetskom sistemu, „Sl. glasnik RS“, 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 85/06 i 86/06.

Zakon o hartijama od vrednosti, „Sl. list SRJ“, 26/95. Zakon o osiguranju imovine i lica, „Sl. list SRJ“, 30/96.

Zakon o računovodstvu i reviziji, „Sl. glasnik RS“, 46/2006.

Zysman, Alan. Forensic Accounting Demystified, http://www.forensicaccounting.com/