Certain aspects of EU policies in ecology and energy security

Bjelajac, Ž. (2012). Certain aspects of EU policies in ecology and energy security, Zbornik referata sa međunarodnog naučnog skupa, Savremene tendencije u razvoju pravnih sistema država u region, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad pp. 462–478

 

PDF

 

 Literatura

[1] Rajović G.( 2007) , „Ekološka svest kao osnova održivog razvoja ruralnih prostora Crne Gore“, Ekologica, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, broj 49, Beograd,

[2] Stanković S.( 1995), „Pozitivni i negativni uticaji turizma na životnu sredinu“, Glasnik SED, sv. LXXV, br.1, Beograd, , str. 47-48.

[3] Volf-Nidermajer A.( 2004), „Ekološka politika“, Evropa od A do Š - priručnik za evropsku integraciju, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, str. 61-62.

[4] Todić D.(2010), Vodič kroz EU politiku - životna sredina, Evropski pokret Srbije, Beograd, str. 20.

[5] Već u Preambuli Ugovora se konstatuje sledeće: „Odlučni da unapredjuju ekonomski i socijalni napredak svojih naroda, vodeći računa o načelu održivog razvoja, u okviru stvaranja unutrašnjeg tržišta i jačanja kohezije i zaštite životne sredine, kao i da primene politike koje će obezbediti da napredak ekonomske integracije bude u skladu sa napretkom u drugim oblastima.“

[6] Popović M.(2003) , „Industrijska ekologija – problemi i moguća rešenja“, Osma internacionalna konferencija o tribologiji – ITC ’03, Beograd, 08-10.10.2003, Zbornik radova str. 227-229.

[7] Mitić G.(1995), „Ekološka politika i koncept održivog razvoja“, Ecologica, N7, Beograd, str. 13-17.

[8] Stokić D.(2004), „Sinergija nusproizvoda doprinos kvalitetu životne sredine i održivom razvoju“, časopis Kvalitet, Poslovna politika AD, Vol. XIV, br. 9-10, Beograd, str. 43-46.

[9] Popović M. .(2003) , „Industrijska ekologija – problemi i moguća rešenja“, Osma internacionalna konferencija o tribologiji – ITC ’03, Beograd, str. 227-229.

[10] Piebalgs A. (2006), „A Common Energy Police for Europe“, obraćanje na konferenciji „Energetska politika EU i pravo“, Brisel,.

[11] Tekst Zelene knjige, http://ec.europa.eu/energy/green-paperenergy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf

[12] Simurdić M.(2011), „Energetska politika EU, Zapadni Balkan, Srbija“, http://www. eulokalnepolitike.bos.rs/materijal/Energetska%20politika%20EU,%20Zapadni%20Balkan,%20Srbija.pdf/25/09/2011/str.4.

[13] Piebalgs A.(, „Energy and Climate Change“, govor u Parizu,31.05.2007, http://www.europaworld.org/week3008/speechpibalgs1607htm /15/09/2011.

[14] http://ec.europa.eu/research/eesd/leaflets/en/intro02.html/10/10/2011.

[15] http://www.energy.community.org/portal/page/portal/ENCHOME/AREASOFWORK/Environment

[16] Branislava Lepotić-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Vodič kroz EU politike – Energetika, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2010, str.100.

[17] IEA,Energy in the Western Balkans:(2008)The path to Reform and Reconstruction, Paris

[18] Milan Simurdić, navedeno delo,str.9.

[19] Kremlj je 2009.godine istupio sa izbalansiranom inicijativom u vezi sa stvaranjem novog modela evropske bezbednosti. Nacrt „Ugovora o bezbednosti u Evropi“ (UEB) ponudio je kao osnov razradu takvog modela dosledno uvažavajući međunarodno pravo, suverenitet i teritorijalni integritet država, nudeći na tim principima univerzalni put uz poštovanje ravnopravnosti i nedopustivosti primene sile ili pretnje silom, za prevenciju i mirno razrešenje konflikata na evropskom tlu.

[20] Anđelković D.( 2010), „Faktori bezbednosti Balkana: geopolitičke i energetske protivrečnosti“, Naučni skup Geopolitički i energetski faktori bezbednosti Balkan, Centar za razvoj međunarodne saradnje, Beograd

[21] BfU in association with Max-Planck-Institute (2003). Organised environmental crime in the EU Member States. Kassel. (http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/pdf/organised__member_states.pdf); BfU in association with Max-Planck-Institute (2003). Organised environmental crime in a few Candidate Countries. Kassel. (http://ec.europa.eu/environment//legal/pdf/organised_candidate_countries.pdf)

[22] ETS No.172 Internet http://www.coe.fr/eng/legal/legaltx/172e.htm/09/07/2011. Vidi Opinion, Doc 8083, od 21.aprila, 1998.godine. Takođe vidi i Preporuku 28 (1977), 18(1988); Doc 7883; Opinion No.204 (1998) od 23. aprila, 1998;Za šire o hronologiji usvajanja Direktive i pojedinim dokumentima videti: http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs__en.htm/10/07/2011.

[23] http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap15102020.htm/09/06/2011.

[24] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23. October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327,22.12.2000, p.1-73). Za prevod na srpski jezik videti: „Direktive Evropske unije o vodama“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, Beograd, 2005, str.13-90.

[25] Obradović D.( 2008.god.) „Zaštita životne sredine prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije“, Pravni informator, br.11, Intermex, Beograd, http://www.starigrad-g17plus.rs/dokumenta/ekologija.pdf/08/,

[26] Bjelajac Ž.,Dukić-Mijatović M.,Počuča M.( 2011god.), „Dunav-reka saradnje i afirmacije bezbednosti, zaštite životne sredine i privrednog razvoja”, 21.Međunarodna naučna konferencija „Dunav-reka saradnje“, Zbornik radova - „Uloga civilnog društva u promociji potencijala Podunavlja u svetlu izrade Strategije EU za Dunavski region”, Institut za međunarodnu politiku i privredu & Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje”, Beograd, str. 43-55

[27] Bjelajac Ž., Dašić D.,Spasović M.( 2011.god.), Ekološka politika EU i njen krivično-pravni okvir, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Vol. LXIII, No. 4/2011, str.567-583.

[28] Pavlović Z., Bjelajac Ž.,Spalević Ž.(2011.god.) Energy Security as a Basis for Affirmation of Environmental Policy of the European Union, The Review of International Affairs, The Institute of International Politics and Economics, Beograd,Vol. LXII, No. 1144, str.78-97.