Bankruptcy of banks in the Serbian law

Kozar, V., Počuča, M., & Bjelajac, Ž. (2013). Bankruptcy of banks in the Serbian law, The Collection of Papers of the 10th traditional international Counseling ''Legal Days Prof. Slavko Carić Ph.D.'', pp. 73-84, University business academy, Faculty of law for business and justice, Novi Sad

 

References

Dukić – Mijatović M., (2010). Vodič kroz stečajni postupak, izdanje autora, Novi Sad

Dukić M., (2008). Zaštita poverilaca u stečaju, doktorska disertacija, Privredna akademija, Novi Sad

Jovanović – Zattila M. i V. Čolović V., (2007). Stečajno pravo, Dosije, Beograd, Slijepčević D. i Spasić S., (2006). Komentar Zakona o stečajnom postupku, Ces Mecon, Beograd

Knežević M., (2010). Stečaj banaka – Novi pravni instituti i rešenja, Pravni život, 11, str. 557.

Kozar V., (2011). Izmene i dopune zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, stručni članak, Zbornik referata za savetovanje sa međunarodnim učešćem (međunarodni naučni skup) „Aktuelne promene u pravnom sistemu država u regionu“, 22 – 23. septembar 2011. godine, Sombor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, Novi Sad, str. 316.

Komentar najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje - Službeni glasnik RS", br. 91/2010 – Paragraf Lex, pravna baza, v.12.2

Milijević N., (2008).Organi stečajnog postupka i njihovi međusobni odnosi, "Zakonodavstvo i praksa", Zbornik radova sa regionalne konferencije o stečaju u Banja Luci, Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ)

GmbH, Otvoreni Regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma, strana 16

Petrović Z. - Kozar V., (2005). Komentar Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, “Intermex”, Beograd, strana 27.

Vasiljević M., (1997). Poslovno pravo, Savremena administracija d.d., Beograd

Velimirović M., (2008). Reforma stečajnog zakonodavstva, zbornik radova "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva", Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Budva,. str. 218.

Čolović V. i Milijević N., (2004). Stečajni postupak, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka