KULTURA POLISA – časopis za negovanje demokratske političke kulture

Izdavači: Kultura – Polis Novi Sad, www.kpolisa.com, urednik
Institut za evropske studije Beograd, www.ies.rs/, e-mail

Uredništvo: dr Srbobran Branković, dr Mirko Miletić, dr Aleksandar M. Petrović, dr Slaviša Orlović, dr Veljko Delibašić, dr Đorđe Stojanović, dr Goran Nikolić, dr Aleksandar Gajić, dr Nebojša Petrović, dr Predrag Terzić, dr Miloš Savin, dr Aleksandra Šuvaković, dr Milan Igrutinović, dr Aleksandar M. Filipović, dr Božidar Banović, dr Milan Počuča.

Glavni i odgovorni urednik: dr Željko Bjelajac

zamenik gl. i odgov. urednika: dr Ljubiša Despotović

pomoćnik gl. i odgov. urednika: dr Zoran Jevtović

sekretar uredništva: dr Aleksandar Matković

članovi uredništva iz inostranstva: dr Vasilis Petsinis (Grčka), dr Pol Mojzes (SAD), dr Pavel Bojko (Ruska Federacija), dr Tatjana Tapavički – Duronjić (RS-BiH), dr Davor Pauković (Hrvatska), dr Eugen Strautiu (Rumunija), dr Daniela Blaževska (Severna Makedonija), dr Dejan Mihailović (Meksiko), dr Velibor Spalević (Crna Gora).

lektura i korektura: Mirosava Bojović

prelom i priprema: Milan Karanović

Savet časopisa: dr Živojin Đurić, predsednik; dr Vukašin Pavlović, dr Srđan Šljukić, dr Dragan Lakićević, dr Jelisaveta Todorović, dr Radoslav Gaćinović, dr Zoran Aracki, dr Nedeljko Prdić, dr Zoran Avramović, dr Srđan Milašinović, dr Joko Dragojlović, dr Marija Đorić, dr Boro Merdović, dr Goran Ivančević.

štampa: NS Mala knjiga +, Novi Sad

tiraž: 400.

UDK 316.334.56:008

DOI: 10.51738/kpol2021

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

KULTURA polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture / glavni i odgovorni urednik Ljubiša Despotović.-God. 1, br.1 (2004)-.- Novi Sad:
Udruženje za političke nauke SCG Ogranak u Novom Sadu; Stylos, 2004-.- 21 cm

Povremeno
ISSN 1820-4589

COBISS.SR-ID 199568391

Preuzimanje obrasca za recenzente

LISTA RECENZENATA:

1. dr Srbobran Branković; 2. dr Slaviša Orlović; 3. dr Ljubiša Despotović; 4. dr Milojica Šutović; 5. dr Đorđe Stojanović; 6. dr Darko Gavrilović; 7. Dr Nebojša Petrović; 8. dr Vjekoslav Perica; 9. dr Dejan Mikavica; 10. dr Zoran Jevtović; 11. dr Mirko Miletić; 12. dr Divna Vuksanović; 13. dr Srđan Milašinović; 14. dr Želimir Kešetović; 15. dr Aleksandar Petrović; 16. dr Milan Uzelac; 17. dr Srđan Šljukić; 18. dr Natalija Jovanović; 19. dr Milan Brdar; 20. dr Anatolij Samarin; 21. dr Minka Zlateva; 22. dr Zoran Aracki; 23. dr Miomir Naumović; 24. dr Željko Bjelajac; 25.dr Božidar Banović; 26. dr Dragan Đukanović; 27. dr Dobrica Vesić; 28. dr Mina Zirojević; 29. dr Veljko Delibašić; 30. dr Goran Ivančević; 31. dr Nedeljko Prdić; 32. dr Milan Mihajlović; 33. dr Ivan Milojević;  34. dr Snežana Krstić; 35. dr Biljana Ivanova.